ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಯೆತಾತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್

Sunday 13 Nov 2016 9:10am
ವೆಗಿಂಚ್ ಹಾತಿಂ ಯೆತಾತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್
 

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ನೊಟಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಆನಿ ನವಿ ನೊಟಾಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಸ್ಲಿ ಖಬರ್. ಎದೊಳ್’ಚ್ ನಾಸಿಕ್ ಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯೊ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ’ಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಾಯ್ಶಿಂ ಲಾಖ್ ನೊಟಾಂಚೆ ಕಾಟ್ ಎದೊಳ್’ಚ್ ಆರ್.ಬಿ.ಐ’ಕ್ ಧಾಡುನ್ ದಿಲಾ. ಆನಿಕೀ ಪಾಯ್ಶಿಂ ಲಾಖ್ ನೋಟ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಭಿತರ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾತ್. 

ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಂಟಿಂಗ್ ಕಾಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ 9 ಘಟಕಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ನಾಸಿಕ್ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ 20, 50 ಆನಿ 100 ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ನೊಟಾಂಚೆಂ ಮುದ್ರಣ್’ಯಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾತಾ. ಎದೊಳ್’ಚ್ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ 2000 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ನೊಟಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾಂತ್. 

ಮೈಸೂರು ಆನಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ಬೊನಿ ಘಟಕಾಂನಿ ಎದೊಳ್’ಚ್ 500 ಆನಿ 2000 ರುಪ್ಯಾಂಚಿ ನೊಟಾಂ ಮುದ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾ. ನಾಸಿಕ್ ಆನಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೇವಾಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ 500 ರುಪ್ಯಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಮುದ್ರಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಕಾಲ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೆಂಕಾಂನಿ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ನವೆ ನೋಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ 10 ರುಪ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಣಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.