ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

Sunday 6 Nov 2016 6:22am
ಬೈಕಾರ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!
 

ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಬೈಕಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಶೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ವೆಗಾನ್ ವೆಚ್ಯೆ ಬೈಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆ ನ್ಹಯ್. 

ಚಡಾವತ್ ತರ್ನಾಟೆ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಅಪಾಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಹುಬ್ಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಇಮ್ರಾನ್ ಆನಿಂ ಕಲೀಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹುಬ್ಳಿಚ್ಯಾ ಆನಂದ ನಗರಾಂತ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಹ್ಯೆ ದೋಗ್ ಸ್ಟಂಟ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾನಾ ವೀಜ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಢಿಕ್ಕಿ ಮಾರ್ನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೇಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕೆಲಾಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.