ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

Saturday 5 Nov 2016 1:12pm
ಆತಂಕಿಚ್ಯಾ ನದ್ರೆಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
 

ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿಸಾ ಮಲಪ್ಪುರಮಾಂತ್ ಸ್ಫೋಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಬೊಂಬ್ ಆನಿಂ ಕೊಲ್ಲಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಫೋಟಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟಾನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಸ್ಫೋಟಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಹತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿಂ ದೇಶ್’ಬರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಫೋಟ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಯೋಜನಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆತಂಕ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಚಿ ಖಬರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಇಶೃತ್ ಜಹಾನ್, ಯಾಕೂಬ್ ಮೆಮನ್ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪೊರ್ಟ್ ಸಂಸದ್ ಭವನ್, ಆನಿಂ ಹೇರ್ 10 ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸ್ಫೋಟ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಮಾಹೆತ್ ಹ್ಯಾ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಲ್ ಉಮ್ಮ ಸಂಘಟನ್ ದೋನ್ ಭಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಿ ಬೇಸ್ ಮೂವ್’ಮೆಂಟ್ ನಾಂವಾರ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಕೃತ್ಯಾಂ ಚಲಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತನ್ಖೆ ವೆಳಾರ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.