ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

Thursday 3 Nov 2016 12:32pm
ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!
 

ಪತಿ ಆನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ದೀನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಮನ್ ದುಕೊನ್ ಪತಿಣೆನ್ ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ನಾಗ್ಲಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಿವಾಳಿ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ರೇಖಾ ದೇವಿನ್ ಕುಳಾರಾ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ. ಪತಿನ್ ತಿಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲಿ ನಾಂ.

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್’ಚ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಚಿ ತನ್ಖಿ ಪೊಲಿಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.