ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ!

Wednesday 2 Nov 2016 12:16pm
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಚಿ ಬಲಿ!
 

ಜಮ್ಮು: ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಸೀಸ್ ಫಾಯರ್ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ಕರ್ನ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಗಡಿ ಬಗ್ಲೆನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ 7 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಹ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮಧೆಂ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್.

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಂನಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಕ್ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಭಾರತೀಯಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ತ್ಯಾಚ್ ರಿತಿರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂತು ಸಬಾರ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.