ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!

Tuesday 1 Nov 2016 4:57am
ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚೆಂ, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಶುಭಾಶಯ್!
 

ನವಿ ದೆಲ್ಲಿ: ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ್ ಮೋದಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ನ್ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲಾ.

"ಭೋವ್ ಸೋಭಿತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ಕರ್ನಾಟಕಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ದೆಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ಆಜ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಶುಭಾಶಯ್" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆಂ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಟ್ವೀಟ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.