ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್’ಚ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

Tuesday 25 Oct 2016 1:08am
ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್’ಚ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!
 

ಗುರ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, 34 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಚೀರ್ನ್ ಚೀರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಸೊಮಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಎಮ್.ಜಿ.ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ, ರೋಹಿಣಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಿಂಕಿ ದೇವಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮುಳಾಚೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ್ ಜಿತೇಂದರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಿಂಕಿ ದೇವಿ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ, ತಿಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ತಿಕಾ ಸಕ್ಲಾ ಲೊಟುನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿಯೆನ್ ಚಿರ್ಲಾಂ.

ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪಿಂಕಿ ದೇವಿಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸುರಿ ದಾಖವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲಾಂ. ತೆದಾಳಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಾಚ್ಯೆರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮತ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಖಂಯ್.

ಪಿಂಕಿ ದೇವಿಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸೆರ್ವಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಪೊಲಿಸ್ ಮುಖ್ಲಿ ತನ್ಖಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.