‘ಕರ್ವಾಚೌತಾ’ ದಿಸಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಲಿ ಹತ್ಯಾ!

Friday 21 Oct 2016 1:37am
‘ಕರ್ವಾಚೌತಾ’ ದಿಸಾ ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಲಿ ಹತ್ಯಾ!
 

ಪತಿಕ್ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಪತಿಣ್ಯೊ (ಹಿಂದೂ) ಎಕಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಪಾಸ್ ಧರ್ನ್ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಬರ್ಯ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಪತಿಣೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮಾನ್ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಆಶಾರಾಮ್ 42 ವರ್ಸಾಂಚೊ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಪತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆ ಸಂಗಿಂ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಶಾರಾಮಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಗುಳೊ ಘಾಲ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ.

ಗುಳೆ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾರಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜೀವ್ ವಾಂಚ್ಲೊ ನಾಂ.

ಆಶಾರಾಮ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೀಪಾವಳಿ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಖುನಿಯೆಚೊ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.