ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!

Friday 21 Oct 2016 11:55am
ಶ್ರೀನಗರಾಂತ್ ಬಸ್ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ 22 ಜಣ್ ಮೆಲೆ!
 

ಎಕಾ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಬಸ್ ಸಕ್ಲಾ ಖಣಿಯೆಂತ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ 22 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ರಿಯಾಸಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ 22 ಜಣ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಂತು ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ಘುಂವ್ಡ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಆಸಾತ್. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂಯಿ ಚಡ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.