ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

Wednesday 19 Oct 2016 1:53am
ಸ್ಟೇಶನಾ ಭಿತರ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!
 

ಕೋಲಾರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಲೂರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್’ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಾನ್, ಸ್ವತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ.

ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ರಿವಾಲ್ವರಾನ್ ಗುಳೆ ಘಾಲ್ನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಆಪುಣ್ಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್.

ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮುಳಾನ್ ವೇಮಗಲ್’ಚ್ಯಾ ನರಸಾಪುರ್’ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೊ 2003’ವ್ಯಾ ಬ್ಯಾಚಾಚೊ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸರ್ಜಾಪುರ್’ಚ್ಯಾ ನಂದನಗುಡಿಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ವಯ್ರ್ ಡಿ.ವೈ.ಎಸ್.ಪಿ.’ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಖಾಲ್ ತನ್ಖಿ ಚಲಂವ್ಕ್ ಐ.ಜಿ.ಪಿ ಸೀಮಂತ್ ಕುಮಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಪೊಲಿಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.