ಮುಂಬಯ್ ಕಪ್ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!

Tuesday 18 Oct 2016 5:47am
ಮುಂಬಯ್ ಕಪ್ ಪೆರೆಡಾಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ!
 

ಕಪ್ ಪೆರೆಡ್ ಮುಂಬಯ್ ಕುಲಾಬಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೇಕರ್ ಚೆಂಬರ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತೆ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ (ಮಂಗ್ಳಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ) ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೆಲ್ಯಾಂತ್. 8 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ್ ಇಂಜಿನಾಂ, 6 ಜಂಬೊ ಟ್ಯಾಂಕರಾಂ ಆನಿಂ ಏಕ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪ್ರಪ್ರಥಮ್ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ 20’ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಎಕಾ ಫ್ಲೆಟಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 6.30 ವೊರಾಂಚ್ಯೆರ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲೊ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಹುಲ್ಪಾಲಾಂ. ತೆಂ ಫ್ಲೆಟ್ ಬಜಾಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊ ಎಮ್.ಡಿ. ಶೇಖರ್ ಜಜಾಜಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆ ಪ್ರದೀಪ್ ವೀರ್ ಕುಂದನ್(22) ಆನಿಂ ಆಜಯ್ ರಾಮ್ (30) ದೊಗೀ ಧುಂವ್ರಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.