ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

Tuesday 18 Oct 2016 3:23am
ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!
 

ಭುವನೇಶ್ವರ್: ಒಡಿಶಾಚಿ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾ ವರ್ವಿಂ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ 23 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ.

1,200 ಬೆಡ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಶೊರ್ಟ್ ಸರ್ಕಿಟಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಗ್’ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಐ.ಸಿ.ಯು ವಾರ್ಡಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್. ವಾರ್ಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಬಂದ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧುಂವರ್ ಭರೊನ್ ಫುಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್.

ತಕ್ಷಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿ ಶಿಬಂದಿ ಆನಿಂ ಅಗ್ನಿಶಮನ್ ದಳಾಚ್ಯಾಂನಿ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಉರುಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ; ನಾಂ ತರ್ ಮೊರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ಆಸ್ತೊ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.