ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 25 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!

Monday 17 Oct 2016 12:32pm
ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಪಾಂಯಾಂ ಪಂದಾ ಪಡೊನ್ 25 ಜಣಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ!
 

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಸುಮಾರ್ 24 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 30’ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಜೈ ಗುರುದೇವ್ ಸಮಾಗಮ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ವಾರಣಾಸಿಂತ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ರಾಜ್’ಘಾಟ್ ಸಾಂಕ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಉಬೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಲೊಟುನ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾಟಿಂ ವ್ಹೆತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ (ಲೊಟ್ಚೊ) 24 ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ 50 ವಯ್ರ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜಖ್ಮಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಗಡೀಸ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.