ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್!

Wednesday 12 Oct 2016 5:07am
ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮರಣ್!
 

ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿಕಾನೇರಾಂತ್ ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ್ ಖೆಳೊನ್ ದಾಖಯ್ತಾನಾ, ಹನುಮಾನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ 50 ಫಿಟಿ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಲೊ, ತೊ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 50 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾಮ್’ಲೀಲಾ ಪ್ರಸಂಗ್ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವಾ ವೆಳಾರ್ ಖೆಳ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ದನ್ನಾರಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ಗೆಲೆ ತ್ಯಾ 35 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹನುಮಾನಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೈಟೆಕ್ ಟಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ದೋನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಾಂ ಮಧೆಂ 50 ಫಿಟಿ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ದೊರಿಯೊ ಬಾಂದುನ್ ಸಂಜೀವಿನಿ ಹಾಡ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾತ್ರ್’ದಾರಿ ಚಡ್ತಾನಾ ಸಂತುಲನ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಪೊಲಿಸ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.