ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

Tuesday 11 Oct 2016 3:01am
ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!
 

ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಆನಿಂ ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಮಧೆಂ ಮುಖಾಮುಖಿಂ ಆದ್ಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಯಂಕರ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಮಂಡ್ಯ ಲಾಗ್ಸರ್ ಶ್ರೀರಂಗ್ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಎಲೆಕೆರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಲಾಗಿಂ ಹೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ತಾಂತು ದೊಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿಂ ಏಕ್ ದಾದ್ಲೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಾಂ.

ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ದೋನ್’ಯಿ ವಾಹನಾಂ ಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ಳಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.