ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ!

Tuesday 11 Oct 2016 12:07pm
ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ!
 

ಕಾಸರ್’ಗೋಡ್: ಕಣ್ಣೂರು ಕೂತುಪರಂಬಂತ್ ಸಿ.ಪಿ.ಐ (ಎಂ) ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಮೋಹನ್ (50) ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖುನಿಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಒಮ್ನಿ ಕಾರಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಮ್ಹಾರಕ್ ಆಯ್ದಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಂತ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಹಾಂಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ದುಸ್ಮಾನ್’ಕಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಸಾತ್ವಿ ಖುನಿ ಖಂಯ್. ಕಠೀಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರೀ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.