ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಲೊರಿಯೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಆವಯ್ ಪೂತ್ ಬಲಿ!

Thursday 6 Oct 2016 1:25am
ಕಾರ್ಕೊಳಾಂತ್ ಕಾರ್ ಆನಿಂ ಲೊರಿಯೆ ಮಧೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಆವಯ್ ಪೂತ್ ಬಲಿ!
 

ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೊ, ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಿದೇಶಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ ಆನಿಂ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ನಿಟ್ಟೆ ಲಾಗ್ಸರ್ ಲೆಮಿನಾ ಕ್ರೊಸಾಲಾಗಿಂ ಲೊರಿಯೆಕ್ ತಾಂಚೆಂ ನ್ಯಾನೊ ಕಾರ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಆವಯ್ ಶಾಲೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಆನಿಂ ಪೂತ್ ವಿನ್ಸನ್ ರೋಹನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ಅತ್ತೂರ್ ದೂಪದಕಟ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಟ್ಟೆ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ಘಡಾಂ ಚುಕ್’ಲ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಸಜ್ಜಿತ್ ರಸ್ತೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಹ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ವಾಹನಾಂ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾತಾತ್. ಎದೊಳ್ 13 ಜಣಾಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿಂ 44 ಜಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.