ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

Thursday 6 Oct 2016 12:57pm
ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೆಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!
 

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ತೇಗ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿಂ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಬೆಳ್ಳಂದೂರ್ ಗೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಅನಾಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾರ್ಕೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತೆಂ ಬಾಂದಾಪ್ ಕೊಸಾಳ್ಳೆಂ ಆನಿಂ ಥಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಗೆಲೊ. ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ನ್ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ ಖಂಯ್. ಖಬರ್ ಮೆಳೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಗ್ನಿಶಮನ್ ಶಿಬಂದೆನ್ ಆನಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಬಚಾವ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಆನಿಕೀ ಸಬಾರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಶಾಸಕ್ ಲಿಂಬಾವಳಿ ಆನಿಂ ಮೇಯರ್ ಪದ್ಮಾವತಿ ಆನಿಂ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಯೇವ್ನ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.