ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾನ್ ಪಿ.ಒ.ಕೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ 40 ಆತಕಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!

Friday 30 Sep 2016 1:07am
ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಾನ್ ಪಿ.ಒ.ಕೆ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ 40 ಆತಕಿಂಕ್ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ!
 

ಉರಿಂತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆತಂಕಿನಿ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಚಲವ್ನ್ 18 ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕಮಾಂಡೊ ಸೈನಿಕಾಂನಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಶ್ಮೀರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್, ಆತಂಕಿಂಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ತಾಂಚಿಂ ಶಿಬಿರಾಂಯಿ ನಾಸ್ ಕೆಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 40 ಆತಂಕಿ ಮೆಲ್ಯಾತ್, ತಾಂಣಿಂ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ತಂಬು ನಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಧಾಡಿಕ್ ‘ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್. ಫಕತ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಧಾಡಿಂತ್, ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಹೇರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಪಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ದುಸ್ಮಾನ್ ದೇಶಾಂಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕಾ ವಿಶಿಂ ಕಳಯ್ನಾಂತ್. ಆನಿಂ ಮದ್ಯಾನೆ ರಾತಿಂ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಣಿಂ ಸ್ಟ್ರೈ ಕ್ ಕರ್ಚೆಂ

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಮಾಂಡೊ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕರ್ತವ್ಯ್ ಕೆಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.