ದುಬಾವಾಚಿ ಬಲಿ

Wednesday 28 Sep 2016 5:37am
ದುಬಾವಾಚಿ ಬಲಿ
 

ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಪವಿತ್ರ್ ಬಂದನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ತ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್’ಪಣಾಚೊ ತಮಾಸೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್ ಲಗ್ನಾಂ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀವ್’ಯಿ ವ್ಹೆತಾತ್. ಅಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾವಣಗೆರೆಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 

16 ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಂಜುನಾಥಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯೆರ್ ದುಬಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿಂ ತಾಕಾ ಸತಯ್ತಾಲೊ. ತೊಂದ್ರೆ ಆನಿಂ ಸತಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ತಿ ಜಿಯೆತಾಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪೂಣ್ ತೊ ಆಟೊ ರಿಕ್ಷಾ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾ ತಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲಾಗಿಂ ತಿಚೊ ಪಾರೊತ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಪತಿಣೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ನ್ ತಿಚೊ ಗಳೊ ಲುಂವೊನ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಲೊಕಾಂನಿ ಧರ್ನ್ ದವರ್ಲೊ ತೆದಾಳಾ ತಾಣೆಂ ಬ್ಲೇಡಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್’ಚ್ ಚಿರ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.