ಅಶಿಸ್ತೆ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್’ಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

Wednesday 28 Sep 2016 3:35am
ಅಶಿಸ್ತೆ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್’ಚ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ!
 

ಆಯ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಇತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲಾಕೀ, ಆಯ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಚಿಲ್ಲುನ್ ಚಲ್ತಾತ್. ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲೆಂ ಬರ್ಯ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸಿತಾತ್. ಎಕ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೀವ್’ಯಿ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ನವಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಶಿಸ್ತ್ ವಾಗ್ಣ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ದೊಗಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಕಾತ್ರುನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ.

ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಹೆಂ ಕ್ರೂರ್ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಂದಿ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಹ್ಯಾ ಕೃತ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.