ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

Tuesday 27 Sep 2016 11:18am
ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ
 

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸಂತ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಂಟೊನ್’ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸಂತೋಷಿಬಾಯಿ ಆನಿಂ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸುನ್ ಲತಾ ಖುನ್ಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ 9-19 ವೊರಾಂ ಮಧೆಂ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಯ್ದಾಂನಿ ಗಳೆಚ್ ಕಾತರ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುನ್ಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೆ ನಗ್ ತಶೆಚ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಅಸ್ತಾಂ ಬಹುಷಾ ಆದ್ಲೊ ಕಸಲೊ ತರೀ ದ್ವೇಷ್ ಆಸೊನ್ ಹೆಂ ದುಷ್ಕೃತ್ಯೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪೊಲಿಸ್ ತನ್ಖಿ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.