ಚಲಿಯೆನ್ ಮೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!

Saturday 24 Sep 2016 11:59am
ಚಲಿಯೆನ್ ಮೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ!
 

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಂದ್ ವಿಹಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೊಲಾಚ್ಯಾ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ವಚೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್ಲಿ.

ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 7 ವೊರಾರ್’ಶೆಂ ತೆಂ ಕ್ರೊಸ್ ರಿವರ್ ಮೊಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂನಿ ಪಳೆತಾಂ ಪಳೆತಾಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಡ್ಲೆಂ.

ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರೀ ಉಪ್ಕಾರ್ಲೆಂ ನಾಂ. ತೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭೊಗ್ಸಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾಗಾದ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಖಂಯ್. ಆತ್ಮ್’ಹತ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾಂ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.