ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!

Thursday 22 Sep 2016 3:45am
ಕ್ಷಣಾ ಭಿತರ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್!
 

ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬೈಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂಯೀ ಆತಾಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಬೈಕಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಹ್ಯೆ ತರ್ನಾಟೆ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್. ತೆ ಜಾಣಾಂತ್ ಜಿವಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ತರೀ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪರ್ವಾ ಆಸಾನಾ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಪಳವ್ನ್’ಯಿ ಸುಧ್ರಾನಾಂತ್.

ತಶೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾಲೆಂ ಕೊಚ್ಚಿನಾಂತ್. ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ ಆಪಾಪ್ಲಿ ಬೈಕಾಂ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಎಕಾಮೆಕಾ ವಿರೋಧ್ ಧಿಕ್ಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹೈವೆಚ್ಯೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ಳೆಂ. ಆದಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಫೊರ್ಸಾಕ್ ದೊಗೀ ಜಣ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಡೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ.

ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ದೃಶ್ಯ್ ಸಿಸಿ ಟಿವಿಂತ್ ಖೈದ್ ಜಾಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.