ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್

Thursday 22 Sep 2016 11:27am
ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ದೊಗಾಂಚೆಂ ಮರಣ್
 

ಕಲ್’ಬುರ್ಗಿಂತ್ ಏಕ್ ಟ್ರಕ್ ಆನಿಂ ಕಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಹಾಂಡೊನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ರಾಜ್’ಶೇಖರ್ ಆನಿಂ ಶರಣಪ್ಪ ಪಾಟೀಲ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಲಾಡ್ ಚಿಂಚೋಳಿ ಲಾಗಿಂ ಹೈವೆಚ್ಯೆರ್ ಹೆಂ ಅವ್ಘಡ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದೋಗ್ ಜಣ್ ಮೊರ್ತಾನಾ ಆನಿಂ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಕಠೀಣ್ ಘಾಯೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಟ್ರಕ್ ಚಾಲಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೋಳ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾ. ಟ್ರಕ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.