ದೂದ್ ವಿಕುನ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ!

Monday 19 Sep 2016 5:59am
ದೂದ್ ವಿಕುನ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ!
 

ದೂದಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ? ಹಿ ಖಬರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಭೋಜ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಡೈರಿಕ್ ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಬಾಪಯ್-ಪೂತ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾರಣ್ ತಾಂಣಿಂ ದೂದಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಡೈರಿಚೊ ಏಕ್ ಕಾಮಾಗಾರ್, ಕಂಟೇನರಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಎಕಾ ದಲಾಲಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಭೋಜ್’ಪುರ್’ಚ್ಯಾ ಹಾಪುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡೈರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್, ಭೊಂವ್ತಣಿಚೊ ಲೋಕ್ ಲಾಖ್ ಲೀಟರಾಂ ಲೆಕಾನ್ ದೂದ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ. ದಲ್ಪತ್’ಪುರ್ ನಿವಾಸಿ ಅರವಿಂದ್ ಆನಿಂ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಬಿಶಂಬರ್’ಯಿ ದೂದ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೆಡಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳವ್ನ್ ಘಾಬರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿ ಎಕಾ ದೂದಾಚೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ದೂದಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1 ಹಜಾರ್ ಲೀಟರಾಕ್ 400 ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಶಿತಾಲೆ.

ತಾಂಣಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್.

KD

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಭರ್ಸುನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್ ಬರೆಂ

ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ದೂದಾಂತ್ ಪೌಷ್ಟಿಕ್ ಸತ್ವ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ ಪ್ರೋಟಿನ್, ಪೊಟಾಶಿಯಮ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ವ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್...

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ!

ದುದಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದೂದ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ. ದುದಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂಯಿ ಆಸ್ತಾ. ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಖಂಚ್ಯೆಯಿ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾಯೆ ಕಾರಣ್ ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಿ...

ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ

ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನ್ ಚಡಯ್ಲೆಂ

ಬರ್ಗಾಲಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನಾಂತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನವಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮನವೆಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೂದ್ ಉತ್ಪಾದಕಾಂಕ್ ಆತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ಧನಾಕ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ವಾಡಯ್ಲಾ...

ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ!

ಕಿಡ್ನಿಚ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹಳದ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆನಾಯೆ!

ದೂದಾಕ್ ಹಳ್ದಿ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್ ಶೆಳ್ ವ ತಾಳೊ ದುಕಿಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೂದಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ದೂದ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ...

ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

ದೂದ್ ಚಡ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ತಾತ್!

ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆತಾತ್. ಕಸಲಿಯ್ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂದಿ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.