ದೂದ್ ವಿಕುನ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ!

Monday 19 Sep 2016 5:59am
ದೂದ್ ವಿಕುನ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ!
 

ದೂದಾಚೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸಾ? ಹಿ ಖಬರ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತೆಲೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಭೋಜ್’ಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಡೈರಿಕ್ ದೂದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆ ಬಾಪಯ್-ಪೂತ್ ಕರೊಡ್’ಪತಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತೆ ಜೈಲಾಂತ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾತ್. ಕಾರಣ್ ತಾಂಣಿಂ ದೂದಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಡೈರಿಚೊ ಏಕ್ ಕಾಮಾಗಾರ್, ಕಂಟೇನರಾಚೊ ಚಾಲಕ್ ಆನಿಂ ಎಕಾ ದಲಾಲಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಭೋಜ್’ಪುರ್’ಚ್ಯಾ ಹಾಪುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಡೈರಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್, ಭೊಂವ್ತಣಿಚೊ ಲೋಕ್ ಲಾಖ್ ಲೀಟರಾಂ ಲೆಕಾನ್ ದೂದ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ. ದಲ್ಪತ್’ಪುರ್ ನಿವಾಸಿ ಅರವಿಂದ್ ಆನಿಂ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಬಿಶಂಬರ್’ಯಿ ದೂದ್ ವಿಕ್ತಾಲೆ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೆಡಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವಸ್ತುಂತ್ ದೆಂವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಪಳವ್ನ್ ಘಾಬರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಕಾಂನಿ ಪ್ರತಿ ಎಕಾ ದೂದಾಚೆಂ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ದೂದಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 1 ಹಜಾರ್ ಲೀಟರಾಕ್ 400 ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ಭರ್ಶಿತಾಲೆ.

ತಾಂಣಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.