ಇಂದೊರ್’ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ!

Sunday 28 Aug 2016 4:37am
ಇಂದೊರ್’ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಿಶ್ವ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ!
 

ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಇಂದೊರಾಂತ್, ಎಕಾ ಚಲಿಯೆನ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲೊ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ಗಿನ್ನೆಸ್ ಬುಕಾಂತ್ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ. 

24 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಟೇದಾರ್, ದಾಖ್ಲೊ ರಚ್’ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಿಣೆಂ ನಿರಂತರ್ 31 ಘಂಟೆ ಡ್ರಮ್ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊಚ್ಯಾ ಸೋಫಿಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ, 24 ಘಂಟೆ ಡ್ರಮ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೊ ದಾಖ್ಲೊ ಮೊಡ್ಲೊ. 

ವಿನೋದ್ ಪಟೇದಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರೈತಾಚಿ ಧುವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸೃಷ್ಟಿನ್ ಬಬ್ಲು ಶರ್ಮಾಲಾಗಿಂ ಡ್ರಮ್ ಶಿಕ್ತಾಲೆಂ. ದಾಖ್ಲೊ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಖಾತಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸೊಮಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 2.30 ವೊರಾರ್ ಡ್ರಮ್ ಬಡಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಂ 8 ವೊರಾರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಮಧೆಂ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಚೊ ವಿರಾಮ್ ಘೆತ್ಲಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.