ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂಜನ್ ಭಟಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ!

Tuesday 9 Aug 2016 6:18am
ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರಂಜನ್ ಭಟಾನ್ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲೆಂ!
 

ಖ್ಯಾತ್ ಉದ್ಯಮಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್, ಹಾಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಕೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಲಜೆನ್ ವ ಕಾಳ್ಜಾ ಕಾಂತವ್ಣೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಕ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ವಜ್ರಾಚಿ ಮುದಿ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಿಳ್ಳಿ. ಬಹುಷಾ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಕೀ ಕಾತರ್ಲೆಲೆಂ ವಜ್ರ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜೀವ್ ಚಲ್ತಾ. ಮುದಿಯೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಕಾ ಅಜ್ಜರ್’ಕಾಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. 26 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ನಿರಂಜನ್ ಭಟಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್.

ದೆವಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆ ಮನಿಸ್ ಹ್ಯಾ ಥರಾಚಿಂ ಕಾಮಾ ಕರ್ತಾತ್ ತಿಂ ಪಳವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನಿಸ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.