ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

Saturday 18 Jun 2016 3:38am
ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!
 

ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಎಕ್ಲೊ, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತಾಂಣಿಂ ತುರಂತ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ.

55 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪ್ರಸನ್ನ ದಾಸ್ ಖುನಿಯೆಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪುಜಾರಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಧಾರೆಚೆಂ ಆಯ್ದ್’ಯಿ ಪಡೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ರಾತಿಂ ಹಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ಕಳಾಜಯ್.

ದಿವ್ಳಾಂತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್. ಪೊಲಿಸ್ ಆತಾಂ ತನ್ಖಿ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.