ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

Wednesday 15 Jun 2016 6:22am
ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!
 

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆನಿ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂನಿ, ಎಮ್.ಬಿ.ಎ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚಾ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರಿನಾಯೆ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ 10 ಲಾಖ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ 50 ಹಜಾರ್ ತಾಂಣಿಂ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ದಿಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆ ಉರ್’ಲ್ಲೆ 9.5 ಲಾಖ್ ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಕಶೆಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ಚಲ್ತಾನಾ, ಗುಪಿತ್ ಕೆಮರಾಂತ್ ತೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಣಿಂ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಂಕಾಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಧರ್ನ್ ಜೈಲಾಕ್ ಲೊಟ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಯಿ ಅಶೆಂಚ್ ತೆಗಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಫಸಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್’ಯಿ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.