ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

Wednesday 15 Jun 2016 1:13am
ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ
 

ಅಹಮದಾಬಾದ್: ಸಿಟಿ ಸೆ‍‍ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಕಾರಣ್, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ.

54 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಮಲಾ ವಾಘೆಲಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ 2,000 ರುಪಯ್ ದಂಡ್ ಭರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್’ಯಿ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ.

ಹಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ, ನೊಬಲ್ ನಗರಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲಿ. 2013’ವ್ಯಾ  ವರ್ಸಾ ನವೆಂಬರ್ 2 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ತಿಣೆಂ ಸಮಾಗಮ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರಚೋದಿತ್ ಕರ್ತಾನಾ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಯ್ರ್ ಝಗಡ್ನ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ತಿಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕಡೆಂ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ದಾಂಡೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತಶೆಂ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾ ವರ್ವಿ ತೊ ಮೆಲೊ. ತೊ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಘರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ವಚೊನ್, ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪತಿ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ. ಆಫ್ಣೆಂ ಮಾರ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತನ್ಖಿ ಕರ್ತಾನಾ ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳೊನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಿಕಾ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.