ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

Tuesday 14 Jun 2016 2:06am
ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!
 

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಯಮುತ್ತೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಯನ್ಸ್ ಶಿಕಾಪ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸತೀಶ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಕಾ ಬಾಪಯ್ ನಾಗರಾಜ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಿಂತ್ ಏಕ್ ಪೈಸೊಯಿ ದೀನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಆಸ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ನಗ್ ವಿಕುನ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ನಾರಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮೇ 23 ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಗರಾಜಾಕ್, ಸತೀಶ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಖುನಿ ಕೆಲಿ.

ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ನಾಗರಾಜಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ ತರೀ, ತೆಂ ತನ್ಖೆಚೆಂ ಧಿಕ್ಕ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸಾಕ್ಷಿದಾರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್ನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನಿ ಸತೀಶ್ ತಶೆಂ ತಾಚ್ಯಾ 4 ಜಣಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.