ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

Monday 13 Jun 2016 6:25am
ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ: ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ.

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಅಪಹರ್ಸುನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಕಾರಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ 2 ಘಂಟೆ’ಬರ್ ಕಾರಾರ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಸಾಂಕ್ಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತೆಗಾಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಹೆಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ಗೊಂದೊಳ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ, ತನ್ಖಿ ಭರಾನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.