ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

Saturday 11 Jun 2016 3:55am
ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ
 

ಮುಂಬಯ್: ಎಕಾ 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖುನ್ಯೆಚಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮೊರ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಮಧೆಂ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆ ದೊಗೀ ಕುಲಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರಾನ್, ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಝಗ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಲೊಕಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗಾನ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರಾಚೆರ್ 4 ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುರಿಯೆನ್ ವಾರ್ ಕೆಲೊ. ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ರಾಜೇಶಾಕ್ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.