ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

Saturday 11 Jun 2016 3:26am
ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?
 

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೆರಿಯಾಮೆತ್ ಎಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆ ಪಾರಾಸ್’ಮಾಲ್, ಹಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುಂಡಾಂ ಕರ್ನಾಂ ಖುನ್ಯೊ ಕರಂವ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ಹ್ಯೊ ಖುನ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಭದ್ರತಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚೆನ್ನೈ ನಿವಾಸಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ರೆಕೊರ್ಡಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಭೋವ್’ಚ್ ಉಣೆಂ ಗುಂಡಾಂಕ್ ವ ಖುನಿಗಾರಾಂಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾತ್. 2014ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಖುನ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.