ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

Tuesday 7 Jun 2016 2:53am
ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!
 

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲಾ.

ಸಾಯಿರಾ 50 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ತಿಚ್ಯೊ ದೊಗಿ ಧುವೊ 19 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಮೆಹರುನ್ನಿಸಾ ಆನಿ 9 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಶಬ್ನಮ್, ತೆಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಘರಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಆಸೊನ್, ಘಾಣ್ ಕಸಲಿಗೀ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಯಿರಾಚೊ ಪತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಸಾಯಿರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ. ಬಹುಷಾ ಆಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಲಪ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೇಡರ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತ್ಯಾಚ್...

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಜನಪದವುಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ. ಪೊಳಲಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8.40 ವೊರಾರ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸಂತ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಂಟೊನ್’ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸಂತೋಷಿಬಾಯಿ ಆನಿಂ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸುನ್ ಲತಾ ಖುನ್ಯೆಕ್...

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಲೊ. ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾನಾಚಿ ಖುನಿ’ ಕರ್ಚಿ (Honour Killing). ಹಿ ಗಜಾಲ್...

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಎಕ್ಲೊ, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್...

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸಿಟಿ ಸೆ‍‍ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಕಾರಣ್, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. 54 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಮಲಾ ವಾಘೆಲಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್...

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಯಮುತ್ತೂರಾಂತ್...

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಎಕಾ 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖುನ್ಯೆಚಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮೊರ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಮಧೆಂ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೆರಿಯಾಮೆತ್ ಎಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆ ಪಾರಾಸ್’ಮಾಲ್, ಹಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಚೆನ್ನೈಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾ...

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ನಟನ್ ಕರ್ನ್, ಕಾಮುಕಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!

8 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನ್ ಹುಶಾರ್’ಗಾಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅತ್ಯಚಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾನ್ ಮೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಭಿಯೆಲ್ಲೊ ಕಾಮುಕಿ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲೊ. ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕರಾರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ತುಮಿ ಕೂಲರ್ ಘಾಲ್ನ್ ನಿದ್ತಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ

ಗರ್ಮಿ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಲೋಕ್, ಕೂಲರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಥಂಡಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಳೆತಾ. ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹಾ‍ಚೊ ಧಂದೊ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕೂಲರಾಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಘರ್ ಲುಟ್ಲಾಂ, ವ್ಹಯ್! ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್...

ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್

ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ವ್ಹೆಚೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಚೆ ಇಂಜಿನ್ ಪಾಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ತುರ್ತ್ ದೆಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆಲ್’ಕೆಮಿಸ್ಟ್ ಏರ್’ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಹೆಂ ಏರ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾಟ್ನಾ ...

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಧುವೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ಚ್ ಧುವೆನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ಧುವೆನ್ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾಂವ್ಚಾ ಎಕಾ ನಿವಾಸಿನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲಾಂ. ಹೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾತಾರೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್!

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಚೆ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ 22 ಜಣಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಭರಾನಾತ್ಲಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮಾಹೆತ್ ಹಕ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅರ್ಜೆಂತ್ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ತಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್. ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ 22, 28 ಆನಿ 29, ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಚ್...

ಜಡ್ಜಾನ್ ‘100’ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ!

ಜಡ್ಜಾನ್ ‘100’ ನಂಬ್ರಾಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ!

ತುರ್ತ್ ಸಹಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ದೇಶ್’ಬರ್ ಏಕ್’ಚ್ ನಂಬರ್, ಯೆತಾ ತ್ಯಾ ಜನೆರ್ 2017 ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಚಾ ತುರ್ತ್ ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಕೊಲ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ದೂರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಿಚ್ಚ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಕಾ ಜಡ್ಜಾಕ್’ಯಿ...

71 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

71 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್ 11 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಚಿರ್ಲೆಂ

ಫಕತ್ 11 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 71 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರಿಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಸುರಿಯೆನ್ ಚೀರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಜೌರಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವರಾಂಚಾ ವೆಳಾರ್...

ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ಮೊಡೆಂ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಚಾ ಕಾರಾಂತ್’ಚ್ ನಿಗೂಢ್ ಥರಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉತ್ತರ್ ದಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮೌರೈಸ್ ನಗರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ರೋಹಿಣಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಕಡೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚಾ...

ರಣ್’ಬೀರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ!

ರಣ್’ಬೀರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಎಂಟ್ರಿ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ್ ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರಾನ್ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫಾಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ. ಪರ್ನ್ಯಾ ಪ್ರೇಯಸಿಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆತಾಂ ನವ್ಯಾಚ್ ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಹವಾಸಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾ. ರಣ್’ಬೀರ್ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ಮಧೆಂ ’ಕುಚ್ ಕುಚ್’ ಸುರು ಜಾಲಾಂ...

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಏಕ್ ಘರ್, ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್’ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ 28 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅಂಜನಮ್ಮ...

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದ್ವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ನೆರಿಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಶ್ವಥ್. ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಾಕಾ ಆಡ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ....

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ಉಜ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯೊ!

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಇತಿಹಾಸ್ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಲಾಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸ್ತ್-ಪಾಸ್ತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಲಾ. ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಹುಲ್ಪೊನ್ ಭಸ್ಮ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಮಂಡಿ ಹೌಸ್ ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಸಿ.ಐ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ....

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಕ್, ಲುಟ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ವಚೊನ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 64 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎನ್. ಶಶಿ ಖುನ್ಯೆಕ್....

ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್, ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಧನಿನೆಕ್, ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಕೊರಿಯರ್ ಪಾವಂವ್ಚಾ ನಿಬಾನ್ ಘರಾ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್, ಘರಾ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 51 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚಾ ಚೊರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧನಿನೆಕ್ ರಾಕ್ತಾನಾ, ಚೊರಾಚೆಂ ಚೊರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್’ಯಿ ಪಲ್ಸಾಲೆಂ....

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್, ಪತಿಣೆನ್ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಿಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ವಿಜಯ್’ಪುರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಸೀತಾರಾಮ ಬಡಿಗೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಂಗ್ಳಾರಾ....

ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಚೊರಿ, ಕೆಮರಾಂತ್ ಚೋರ್!

ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಚೊರಿ, ಕೆಮರಾಂತ್ ಚೋರ್!

ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಎಕಾ ಅನಾಮಿಕಾನ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ 12 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಸರ್ವಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಿಸಿ ಕೆಮರಾ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್...

ಭಾರತಾಂತ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯೊ 10 ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೊ

ಭಾರತಾಂತ್ ಅತೀ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಚ್ಯೊ 10 ರೈಲ್ ಗಾಡಿಯೊ

ಭಾರತಾಂತ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನಾ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದೇಶಾಚಿ ಅತೀ ವೇಗ್’ವಾನ್ ಗಾಡಿ ಗತಿಮಾನ್ ಎಕ್ಸ್’ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಡಿಯೆಕ್ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ದಿಲ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಗ್ರಾ ಮಧೆಂ ಧಾಂವ್ಚಿ ಗಾಡಿ 105 ಮಿನುಟಾಂನಿ 200 ಕಿ.ಮಿ ಪಾರ್ ಕರ್ತಾ. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸೊಡ್ನ್...

ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ 7 ಜವಾನ್ ಮೆಲೆ

ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ 7 ಜವಾನ್ ಮೆಲೆ

ಕೊಮ್ರೆಡ್ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ವಚೊನ್ 7 ಜಣ್ ಜವಾನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದಂತೆವಾಡಾಂತ್ ಮಾವೊವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಜಿಪಾಚೆರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಲೆಡ್ಡ್ ತಾಂಚಾ ಜಿಪಾಚ್ಯೆರ್ ಸ್ಪೋಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯೆ ಜವಾನ್ ಎಕಾ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.