ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

Tuesday 7 Jun 2016 2:53am
ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!
 

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಜಾಲಾ.

ಸಾಯಿರಾ 50 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ತಿಚ್ಯೊ ದೊಗಿ ಧುವೊ 19 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಮೆಹರುನ್ನಿಸಾ ಆನಿ 9 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಶಬ್ನಮ್, ತೆಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಘರಾಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೀಗ್ ಆಸೊನ್, ಘಾಣ್ ಕಸಲಿಗೀ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಖಬಾರ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಯಿರಾಚೊ ಪತಿ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಸಾಯಿರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲೆಂ. ಬಹುಷಾ ಆಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಲಪ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.