ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

Monday 6 Jun 2016 10:57am
ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!
 

ಹಾಸನ್: ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರ್ನ್, ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗೆಲೊ. ಚೆಡುಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದು‍‍‍ಷ್ಕರ್ಮಿನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. ಆರೋಪಿ ಕಿಶೋರಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಸನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಪೊಲಿಸ್ ಆತಾಂ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಶೋರಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.