ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

Monday 6 Jun 2016 10:57am
ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!
 

ಹಾಸನ್: ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಚಿತ್ ಕರ್ನ್, ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗೆಲೊ. ಚೆಡುಂ ಉದಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದು‍‍‍ಷ್ಕರ್ಮಿನ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್, ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಖಂಯ್. ಆರೋಪಿ ಕಿಶೋರಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಸನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪೊಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲಾಂ.

ಪೋಕ್ಸೊ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಖಾಲ್ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ಪೊಲಿಸ್ ಆತಾಂ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಶೋರಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆರ್ ಆಸಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ, ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸವಾಯ್!

ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ, ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾಕೀ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸವಾಯ್!

ಭಾರತಾಂತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಆಕಾಸಾಕ್ ಚಡೊನ್, ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಶೊಕ್ ದಿಲಾ. ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡಿಸೆಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಪೆಟ್ರೋಲಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಬಾಟ್ಲೆಚ್ಯಾಕೀ ಸವಾಯ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ

ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಎಕಾ 19 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್, 6.82 ಕಿಲೊ ವಜನಾಚ್ಯಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲೊ. ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಇತ್ಲೆ ವಜನ್ ಆಸ್ಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ನಂದಿನಿ, ಬೇಲೂರ್ ದೊಡ್ಡಹಳ್ಳಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್...

ರೈಲಾರ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ

ರೈಲಾರ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ

ಕೇಂದ್ರ್ ರೈಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಲಾಖ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸುಧ್ರಾಪ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ರೈಲ್ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕರ್ತುವಾಂನಿ ಕಾಳೊ ತಿಬೊ ಲಾಗ್ತಾ. ರೈಲಾರ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಚೆರ್ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಶಿಬಂದೆನ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಕಠೀಣ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್, ಉದ್ಕಾ ಘೊಡೆ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಕಠೀಣ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್, ಉದ್ಕಾ ಘೊಡೆ ಬಲಿ ಜಾಲೆ

ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ವಾರ್ಯ್ಯಾ ವೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ ಕಠೀಣ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಲೊಕಾಂಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ 2 ಉದ್ಕಾ ಘೊಡೆ, ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಳಾಚ್ಯಾ...

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 12 ದೀಸ್ ಫಕತ್ ಕೆಳಿಂ ಖೆಲಿಂ, ತರ್ ಪಳೆಯಾ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ!

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ 12 ದೀಸ್ ಫಕತ್ ಕೆಳಿಂ ಖೆಲಿಂ, ತರ್ ಪಳೆಯಾ ತಿಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ತೆಂ!

ಕೆಳಿಂ ನಾರ್’ಯುಕ್ತ್ ಬರ್ಯಾ ರುಚಿಚೆ ಫಳ್ ವಸ್ತು. ಕೆಳ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಸ್ತು ಬರೆಪಣ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕೆಳಿಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್. ಶಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ದಿತಾತ್. ಕೆಳಿಂ ಸವಾಯ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್...

ಗಾಂವ್ಟಿ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಚಿತಾಳ್ ವಾಗ್ ಪರಾರ್!

ಗಾಂವ್ಟಿ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ನ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ ಚಿತಾಳ್ ವಾಗ್ ಪರಾರ್!

ಎಕಾ ರೈತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗಾಂವ್ಟಿಂ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಪೊಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಖಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಚಿಟ್ಟೆ ವಾಗ್ ಗುಡಾ ಭಿತರ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ರಾನಾ ಶಿಬಂದಿ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕೆಳಿಂ ಖಾವವ್ನ್ ಪರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನಾಂತ್...

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಲಾತುರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿಚಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ 10,000 ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ!

ಲಾತುರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿಚಾ ಭೆಟೆ ವೆಳಾರ್ 10,000 ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ!

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲೊ ಲಾತುರ್ ಗಾಂವ್ ಉದ್ಕಾಚಾ ಅಭಾವಾನ್ ಕಠಿಣ್ ಕಷ್ಟಾತಾ. ಪೊರ್ಚಾ ಪೊರ್ 5 ಲಾಖ್ ಲೀಟರ್ ಉದಾಕ್ ರೈಲ್ವೆಚೆರ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಕೃಷಿ ಮಂತ್ರಿ ಎಕ್’ನಾಥ್ ಖಡ್ಸೆ ಲಾತುರ್ಚಾ ಭೆಟೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ವಚ್ಯೆತೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಣೆಂ....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್. 65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್...

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್!

ನವಿದಿಲ್ಲಿ : ಗರ್ಮಿ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾನಾ ಸುರ್ಯಾಚಿ ದಾವ್ ಇತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಗಿ ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾ. ಆತಾಂ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಗರ್ಮಿ, ವೋತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಖಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಪ್’ಮಾನ್ ಅಧಿಕ್ ವಾಡ್ಲಾ ಆನಿ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಥಾವ್ನ್....

ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ?!

ಪರ್ವಣ್ಗೆ ವಿಣೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕ್ರೂರ್ ಶಿಕ್ಷಾ?!

ರಾತಿಚೆಂ ರೈಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಉದಾಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಿ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಟ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಿಯೆಲೊ, ತ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ರೈಲಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ...

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್!

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆನಿ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಚಿತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಕ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೈದ್ ಕೆಲಾ. ಜಾಲಹಳ್ಳಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದೈಹಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ....

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉದಾಕ್: ಉದ್ಕಾಚಿ ರೂಚ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಹಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ವಾಪರಾ.

ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಉದಾಕ್: ಉದ್ಕಾಚಿ ರೂಚ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಹಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ವಾಪರಾ.

ಶುದ್ಧ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್, ಹೆಂ ಆತಾಂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ್ ಜಾಲಾಂ. ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಶುದ್ಧ್ ಉದ್ಕಾಕ್’ಯಿ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ. ಥೊಡೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಯೇನಾ. ನಳ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂತುಂ ಉದಾಕ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೆತಾ ತೆಂ....

ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ!

ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಬಾಳಾ!

ಉದ್ಕಾವಿಣೆಂ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಬರ್ಯ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ದಿಸಾಕ್ 8-10 ಗ್ಲಾಸ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಜಯ್. ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್’ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಖಾಲಿ ಪೊಟಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಬರೆಪಣ್ ಆನಿ...

ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ’ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೊಯ್ಲೆಟ್’!

ಕಾಮ್ ಸುಲಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ’ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟೊಯ್ಲೆಟ್’!

ಆಯ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆತಾಂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್’ಯೀ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಆಜ್ ಯಂತ್ರಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್’ಯೀ ಕಾಡ್ಚೊ ನಾಂ! ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನವಿಂ ನವಿಂ ಸಂಶೋಧನಾಂ ಕರ್ತಾತ್. ನವಿಂ ನವಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ...

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್!

ಕನಕಪುರಾ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಭೀಮೆಗೌಡ ದೊಡ್ಡಿಂತ್ ದುಷ್ಕರ್ಮ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂಚಿ ಆಮಾನುಶ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ...

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಮೊಡೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡುನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಮೊಗಾಕ್ ಆನಿ ಪಾಶಾಂವಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಗ್ಳಿ ಜಾಣಾಂತ್. ಪುಣ್ ಆಗ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಗಜಾಲ್...

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್!

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯೆರ್ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ ಇಷ್ಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಸಬಾರ್ ನಿದರ್ಶನಾಂ ಆಸಾತ್. ಬಾಪಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಚಲ್’ಲ್ಲೆ ಧಾಕ್ಲೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ 60 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತಾರ್ಯ್ಯಾನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಆಸ್ವಸ್ಥ್...

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅಶೆಂಯ್ ವೀಕೃತ್ ಆಸ್ತಾತ್ ಪಳೆಯಾ!

ಅತೀ ಕಾಮುಕ್ ಖಂಚ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ವಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಾನ್, ಆಪ್ಣೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಕ್ ಕಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ ಫೋನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.