ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

Friday 3 Jun 2016 2:48am
ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ
 

ಬೀದರ್: ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್, 8 ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಾಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಆರೋಪಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ 14 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಚೆಡ್ವಾಕ್ 5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ನಾಂವ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪಿಡಾ?

ಹ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ನಾಂವ್ ನಾತ್’ಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಪಿಡಾ?

ಸಂಸಾರಾರ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪಿಡಾ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ವಕಾತ್ ನಾ. ಆನಿ ಥೊಡಿ ಪಿಡಾ ಕಶೆಂ ಉಬ್ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾರಣ್’ಚ್ ಕಳಾನಾ. ದಾಕ್ತೆರಾಂಕ್’ಯಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾದಿ ವೋಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೊ ಹೊ ರೋಗ್...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಕೊಮಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್, ಪುತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೀವ್ ಆಯ್ಲೊ

ಕೊಮಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್, ಪುತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೀವ್ ಆಯ್ಲೊ

ಬಾರ್ಟ್ಲೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೇ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚಾಜಯ್...

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಸೆಕುಂದಾಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಬಚಾವ್ ಜಾಲಿಂ!

ಎಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಪ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಚಾಲಕಾನ್ ಬಸ್ ಚಾಲು ಕರ್ನ್ ಥೊಡೊಚ್ ವೇಳ್ ಚಲಯ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಹುಲ್ಪೊಂಚೊ ವಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಕ್ಷಣ್ ತಾಂಣೆಂ ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಷಣ್...

’ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗೃತಿ’ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ (2016) ಚಾಲನ್

’ಕೊಂಕಣಿ ಜಾಗೃತಿ’ ಅಭಿಯಾನಾಕ್ (2016) ಚಾಲನ್

ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತ್ರ್’ಭಾಷೆಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಡಿತ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸೊನ್’ಯಿ ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಂ ದೀವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ವಾಡಾನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ...

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲೆಂ

ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾ ಜಾಳ್, ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಂನಿ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಪೊಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ನೆಪ್ರೊಲೊಜಿಸ್ಟ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಂಕ್, ಕಿಡ್ನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಮೆಳೊನ್, ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್

ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾಚೆಂ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಯ್ಟ್ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಆಸ್ತಾತ್. ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಜಡ್ಜಾ ಸಂಗಿಂ ಚಾಲಕಾನ್ ಅನುಚಿತ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ. ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತಿ ವೇಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್...

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 35 ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ 35 ಲಾಖಾಂಚ್ಯೊ ಮಾದಕ್ ವಸ್ತು

ಮಾದಕ್ ವಸ್ತುಂ ಚೊರಿಯಾಂ ಸಾಗ್ಸುಂಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವಿಮಾನ್ ಥಳಾರ್ ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್ನ್, ಎಕಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಚೆನ್ನೈ ಮುಳಾಚೊ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಆರೋಪಿ...

ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಬೈಬಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕಠೀಣ್ ವಿರೋಧ್

ಚೀನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ಬೈಬಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕಠೀಣ್ ವಿರೋಧ್

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಚೀನಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಧರ್ಮ್, ಪಾಶ್ಚತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆ ಮಾಂದ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಬೈಬಲಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಕಾಣಿ ಘಾಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಕಠೀಣ್ ವಿರೋಧ್...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

ಶೊಕಿಂಗ್! ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಶೊಕಿಂಗ್! ಖಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಬುಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!?

ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಂಚೆರ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಅವಲಂಬನ್ ಆಸ್ತಾ. ಪಯ್ಶೆಯಿ ಉಣೆಂ, ಪೋಟ್’ಬರ್ ಜೆವಾಣ್’ಯಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರಾಹಕಾನ್...

ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಚೋರ್

ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಚೋರ್

ರಾತಿಚಾ ವೆಳಾರ್ ವಳಖ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಆನಿ ವಸ್ತು ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಸಕಾಳಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೆಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಎಕಾ ಕಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ ರಾತಿಂ ಇತರ್ ದೊಗಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಳಖ್ ಧರ್ನ್...

ತಿಣೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ತಿಣೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಖಂಯ್ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ಪರತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ವಾಡತ್ ವ್ಹೆತಾ ಆಸ್ತಾಂ, ದೇಶಾ ಭಿತರ್ ಚೊರಿಯಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್, ಖಂಚಿ ಪುರಾ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಶಿರ್ಕೊನ್’ಯಿ...

ರಾತಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆ ನಾಚ್; 50 ಜಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್

ರಾತಿಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಿಣ್ಗೆ ನಾಚ್; 50 ಜಣ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್

ನಿಯಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಕ್ರಮಿ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ವಾಪರ್ಚಾ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಬಾರ್ ಆಂಡ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾ ವಯ್ರ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ 50 ಜಣ್ ಯುವತಿಯಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್...

14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ

14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ

ಎಕಾ ಸೈನಾಧಿಕಾರಿನ್ ಸೈನಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ 14.2 ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೆಂ ಅಘಾತ್’ಕಾರಿ ಖಬಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತ್ಯಾ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಆಸ್ಸಾಂ ರೈಫಲ್ಸ್ 39 ಬೆಟಾಲಿಯನಾಚೊ ಕರ್ನಲ್...

ಸೋನಿಯಾ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖೈದ್

ಸೋನಿಯಾ ಆನಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಖೈದ್

ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆನಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪೂರ್ವ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮನ್’ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸವೆಂ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಖಂಡಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್...

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ 19 ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ

ವಾಶಿಂಗ್ ಮೆಶಿನಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯೊ 19 ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಬಿಸ್ಕಿತ್ಯೊ

ಭಾರತಾಂತ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಚೊರಿಯಾಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಯಿ ಚಡೊನ್, ಹೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕಠಿಣ್ ಮೇಟ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರೀ, ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಹಾಡ್ತಾತ್’ಚ್. ಅಶೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಹಾಡ್’ಲ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮುಂಬಯ್ ವಿಮಾನ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್...

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಟೈಲರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಅಮಾನುಷ್ ಥರಾನ್ ಟೈಲರಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಐಸಿಸಾಂಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ

ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಂತ್ ಹಿಂದೂ ಟೈಲರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧಾರುಣ್ ರಿತಿರ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಐಸಿಸ್ ಆತಂಕಿಂಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಧರ್ಲಾಂ. ಬಾಂಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಂಗೇಲ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬೇಲ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಟೈಲರ್, ದ್ದ ನಿಖಿಲ್ ಚಂದ್ರ ಜೋರ್ಡರ್. ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ....

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್, ಖೆಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ?

ಫೇಸ್ ಬುಕಾರ್, ಖೆಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ?

ಗುಜ್ರಾತ್’ಚೊ 22 ವರ್ಸಾಂಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ, ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಖೆಳಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಸಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್, ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸೈರೊ ಜಾಲಾ. ಗುಜ್ರಾತ್ ಮೊರ್ಬಿ ನಿವಾಸಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಭಟ್, ಹಾಕಾ....

30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಖೈದ್

25 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ. ಕಾರಣ್, ಆಪುಣ್ ಮೊಡೆಲ್ ಕೊಒರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸುಮಾರ್ 30 ಮೊಡೆಲ್ಸಾಂಕ್ ಫಸಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ವಿಂಗ್ ಮುಂಬಯ್, ಹಾಂಣಿ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿಂತ್’ಚ್ಚ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್....

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ

ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡ್ಲೆಂ

ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ತಾಂತು ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬರೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾತ್. ತಸಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಮೇರಿಕಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಬಾಯ್’ಫ್ರೆಂಡಾಚಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ....

ವಿಮಾನ್ ಪಾರಿಚಾರಿಕಲಾಗಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರವಾಸಿ, ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸೈರೊ ಜಾಲೊ

ವಿಮಾನ್ ಪಾರಿಚಾರಿಕಲಾಗಿಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರವಾಸಿ, ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸೈರೊ ಜಾಲೊ

ವಿಮಾನಾರ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾರಿಚಾರಿಕ ಕಡೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರವಾಸ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲೊ. ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಇಂಡಿಗೊ ವಿಮಾನಾಚೆರ್ ತೇಗ್ ಪ್ರವಾಸಿ ವಿಚಿತ್ರ್....

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಫೀಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ!

ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ ಫೀಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂಗ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್, ಖಾಣ್ ಆನಿ ಮೂಳ್ ಸುವಿಧಾ ಲಾಭಂವ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ. ನಾ ತರ್ ಸಮಾಜೆಜಿ ವ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಜೀವನ್ ಸಾರುಂಕ್’ಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೆದಾಳಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಕಿತೆಂ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.