ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

Friday 3 Jun 2016 2:48am
ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ
 

ಬೀದರ್: ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ತಾಚೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್, 8 ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ. 2012ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಾಳಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೊ ಆರೋಪಿ, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಾ 14 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಚೆಡ್ವಾಕ್ 5 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೀಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತೀರ್ಪ್ ದಿಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.