ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

Tuesday 31 May 2016 3:44am
ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?
 

ಕೊಲ್ಕತ್ತ : ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ 25 ವರ್ಸಾಂಚೆ ಚೆಡುಂ, ರಾತಿಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಖಂಯ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ಪಾವಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚಾಲಕಾನ್ ತಾಕಾ ಕಾರಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಮತ್ ಚುಕ್ಲಿ, ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ತಾಕಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮಧೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಧರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಚಲ್ತಾ.

 

Copyrights © 2017 Konkani News All rights reserved.