ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

Wednesday 25 May 2016 5:23am
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!
 

ಥಾಣೆ: ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿ ಪತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾತ್ಲಿ.

ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ದೋಗ್ ಜಣ್, ವಿಶಾಲ್ ಗೋಪಿಚಂದ್ ಆನಿ ವಿಕಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ, ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಸುರಿ ದಾಖವ್ನ್ ಭೆಷ್ಟಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆ. ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ತಿಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ ಖಂಯ್. ದುಸ್ರೆ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ತಿಣೆಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಆರೋಪಿಂಕ್ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಹಾಜರ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೇ 28 ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಸ್ಟಡಿಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಹುಕುಮ್ ದಿಲ್ಯಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.