ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!

Tuesday 24 May 2016 1:05am
ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ: ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಬದಲ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ರೂಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ನಕ್ಲಿ ರೂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಬೆಕ್ ದಿತಾತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸಾಂನಿ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಘಟಕ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಜಿವಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಿಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬ್ರೆಡ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಆನಿ ಬರ್ಗರ್ ಹಾಂತುಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಘಟಕಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬ್ರೊಮೇಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೇಟ್ ರಸಾಯನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ವಾಯರ್’ಮೆಂಟ್ (ಸಿ.ಎಸ್.ಇ.) ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭರ್ಶಿತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.