ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!

Tuesday 24 May 2016 1:05am
ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಶೊಕಿಂಗ್ ಖಬಾರ್!
 

ನವಿದಿಲ್ಲಿ: ಜೀವನ್ ಶೈಲಿ ಆಮ್ಚಿ ಬದಲ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ಖಾಣಾಂಯಿ ಬದಲ್ತಾತ್. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ್ ರೂಚ್ ನಾಸ್ ಕರ್ನ್ ನಕ್ಲಿ ರೂಚ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿಬೆಕ್ ದಿತಾತ್. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಯಾಗಿ ನೂಡಲ್ಸಾಂನಿ ಜಿವಾಕ್ ಆಪಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಘಟಕ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲ್ಲಿ.

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಜಿವಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಬಂದಿ ಘಾಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಭಿಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬ್ರೆಡ್, ಪಿಜ್ಜಾ ಆನಿ ಬರ್ಗರ್ ಹಾಂತುಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಘಟಕಾಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬ್ರೊಮೇಡ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಯೋಡೇಟ್ ರಸಾಯನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಯೋಗ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ.

ನವಿದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ವಾಯರ್’ಮೆಂಟ್ (ಸಿ.ಎಸ್.ಇ.) ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಬ್ರೆಡ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭರ್ಶಿತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಬ್ರೆಡ್ ಖಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ದೀಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಬ್ರೆಡ್ಡಾಕ್ ತೂಪ್, ಲೊಣಿ ವ ಜಾಮ್ ಲಾವ್ನ್ ಖಾತಾತ್. ಪೂಣ್ ಹೊ ಬ್ರೆಡ್ ಬರೊ ನ್ಹಯ್. ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಬ್ರೆಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಪಾಡ್. ಧವೊ ಬ್ರೆಡ್ ಮೈದಾ ಥಾವ್ನ್ ಕರ್ಚೊ...

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ಇನ್’ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ (Instant Bread Idli)

ವೀಕೆಂಡ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಾಂಯ್ ತರ್’ಯಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಜಾತಾ. ಹೋಟೆಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಸಿಂಪಲ್ ಪೂಣ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕರ್ನ್ ಖಾವ್ಯೆತಾ. 10 ಮಿನುಟಾಂನಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಇಡ್ಲಿ ವಿಶಿಂ ಹಾಂಗಾ ರೆಸಿಪಿ ದಿತಾಂವ್...

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನಟ್ ಬ್ರೆಡ್ (Banana Coconut Bread)

ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಬೇಕರಿಚ್ಯಾ ಖಾಣಾಂಕ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿತಾತ್. ಪುಣ್ ಥೊಡಿಂ ಖಾಣಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಘರಾಂನಿ ನಿತಳ್ ನಿರ್ಮಳ್ ಆನಿ ರುಚಿಚಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್’ಯಿ ಬರ್ಯ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬನಾನಾ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಬ್ರೆಡ್ ಕಸೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

ಮಾರೆಕಾರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚತ್ರಾಯ್!

ಮಾರೆಕಾರ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚತ್ರಾಯ್!

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಠಿಣ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಥಂಡ್ ಪೀವನ್ ಸೆಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾತ್. ಕೊಬಾಚೊ ರೋಸ್, ಬೊಂಡ್ಯಾ ಉದಾಕ್, ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಗರ್ಮೆಂತ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್. ವೊತಾಂತ್ ಕರ್ಪಾಲ್ಲ್ಯಾ ವ ಗರ್ಮೆನ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್...

ಧುಮ್ಟೆ ಸೇವನಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೊಂದ್ರೆ

ಧುಮ್ಟೆ ಸೇವನಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೊಂದ್ರೆ

ಧುಮ್ಟಿ ಸೆಂವ್ಚೆ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ 127 ಬಿಲಿಯಾ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೊ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಉಣ್ಯಾರ್ 30 ಠಕ್ಕೆ ಲೋಕ್ ಏಕ್ ನಾ ಆನ್ಯೇಕಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಧುಮ್ಟೆಚೆಂ ಸೇವನ್ ಕರ್ತಾ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಪಿಡಾ, ಸ್ವಾಸಾಚಿ...

’ಮ್ಯಾಂಗೊ ಜ್ಯೂಸ್’ ಸೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚಾ.

’ಮ್ಯಾಂಗೊ ಜ್ಯೂಸ್’ ಸೆಂವ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೆಂ ವಾಚಾ.

ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖಂಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರೀ ಜ್ಯೂಸಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ದಿಸ್ತಾತ್. ಮ್ಯಾಂಗೊ ಶೇಕ್ ಗ್ರಾಹಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತಾ. ಹ್ಯಾ ಜ್ಯೂಸಾಕ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ರಸಾಯನ್ ಭರ್ಶಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮ್ಯಾಂಗೊ ಶೇಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್...

ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಮ್ಚಾ ಪೊಟಾಕ್ ವ್ಹೆತಾ, ಚತ್ರಾಯ್!

ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಉಪಯೋಗ್ಸುಂಚೆಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ತುಮ್ಚಾ ಪೊಟಾಕ್ ವ್ಹೆತಾ, ಚತ್ರಾಯ್!

ಬೇಕರಿಚೆಂ ಖಾಣ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾ! ಬೇಕರಿ ಖಾಣಾಂನಿ ಮುಖ್ಯ ಜಾವ್ನ್ ಮೈದಾ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಕೇವಲ್ ಬೇಕರಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿಯ್ ಮೈದಾ ವಾಪರ್ತಾತ್. ಚಪಾತಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾನಾ ವ ಸ್ವೀಟ್ಸ್...

ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಂ ವರ್ವಿಂ 3-4 ಹಂತಾಂಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ!

ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ತಪಾಸ್ಣೆಂ ವರ್ವಿಂ 3-4 ಹಂತಾಂಚೆಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ!

ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ರಗ್ತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಥಾವ್ನ್’ಚ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಂತ್ರ್’ಜ್ಞಾನ್ ಆಮೆರಿಕಾಚಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಾಂ. ಸಿಟಿಸಿ (ಸರ್ಕ್ಯೂಲೇಟ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಸೆಲ್) ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಾ ವರ್ವಿಂ 3 ಆನಿ 4 ಹಂತಾಂತ್....

ಸಂಶೋಧನ್ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಇ-ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್!

ಸಂಶೋಧನ್ ವರ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಇ-ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್!

ಸಿಗ್ರೇಟ್ ಸೊಡೊಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ವಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಗ್ರೇಟ್’ಯೀ ಆತಾಂ ಜೀವಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಎಕಾ ಸಂಶೋಧನ್ ವರ್ದೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ತಂಬಾಕು (ಧುಂಮ್ಟಿ) ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಗ್ರೇಟಿ ಪರಿಂಚ್ ಇ- ಸಿಗ್ರೇಟಿ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡಾ ಉಬ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ದೆಂತ್...

ಮ್ಹಾತಾರಿಚಿ ಆಖ್ರೇಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಮ್ಹಾತಾರಿಚಿ ಆಖ್ರೇಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗಂವ್ಕ್ ಹ್ಯಾ ಖ್ಯಾತ್ ನಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್?

ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರಾಂಕ್ ಸಿನೆಮಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್/ಪಾವ್ಯೆತಾ. ಪರಂತು, ನೀಜ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ತರೀಪುಣ್, ಥೊಡೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫಟ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲಾ. ತಸಲೆಂಚ್ ಎಕ್ ಘಡಿತ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್...

ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಕತ್ - ಲೊಸುಣ್!

ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಕತ್ - ಲೊಸುಣ್!

ಅಧಿಕ್ ರಗ್ತಾ ಒತ್ತಡ್, ಕಾಳ್ಜಾರೋಗ್, ಕ್ಷಯ ರೋಗ್ ಆನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಂನಿ ಲೊಸುಣ್ ಆಸುಂಕ್‍’ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್! ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ವಕ್ತಾಂನಿ ಲೊಸುಣೆಕ್ ಭಾರೀ ಮಹತ್ವ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚೀನಾ ದೆಶಾಂತ್ ಲೊಸುಣ್ ಚಡ್ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ವಾಡ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ....

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸ್ಣೆಕ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾಂ.

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸ್ಣೆಕ್ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಶಿಬಿರಾಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾರ್’ಚ್ಚ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪತ್ತೊ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಯ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಪಾಸ್ಣೆ ಶಿಬಿರಾಂ ಆಸಾ ಕರುಂಕ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಸ್ಮಾರಕ್ ಗಂಥಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್....

’ಮಾಜಿ’ಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ’ಭಿತರ್’

’ಮಾಜಿ’ಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ’ಭಿತರ್’

ಜೆರಟ್ ಜೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಫಿಲ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಜಿ ಪ್ರೇಮಿಚೆರ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸಾಂಚೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾಲಾ. ನೋ ನೋನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸಾಚೊ ತೊ ಮ್ಹಾಲಕ್

ಗಂಗಾ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್...!

ಗಂಗಾ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್...!

ಮಿಲಿಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭಾರತೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಝರ್ ತಶೆಂಚ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಪವಿತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲಿ ಗಂಗಾ ನ್ಹಂಯ್, ಆತಾಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.