ದೇಶ್ ಭರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್

Wednesday 22 Aug 2012 12:34pm
ದೇಶ್ ಭರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಆಗಸ್ಟ್ 22: ದೇಶ್ ಭರ್ ಖಾಸ್ಗಿ ಆನಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚೆ ಮುಷ್ಕರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಶನಾಂತ್ ತಿದ್ವೊಣ್ಯೊ ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ದೋನ್ ದಿಸಾಂಚೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

27 ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಶೆತಾಂತ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ, 12 ಆದ್ಲಿಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂ ಆನಿ 8 ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಏಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂನಿ ಮುಷ್ಕರಾಂತ್ ವಾಂಟೆ ಘೆತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಉಟಗಿ ಹಾಣೆಂ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾ ಮುಕಾರ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಾನೂನಾಚಿ ತಿದ್ವಣ್ ಮಸೂದ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಫೋರಂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಯನ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್ ರವಿ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಹೆಂ ಮುಷ್ಕರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ವಾಟ್ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಚಟುವಟಿಕೊ ಸ್ತಬ್ಧ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸಾ­­ದ್ಯೊ ಸೆವಾ, ಫೋರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್, ಇಂಪೋರ್ಟ್ - ಎಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆನಿ ಲೋಕಲ್ ಬಿಲ್ಲಾಂ, ಚೆಕ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋಕರ್ ಒಪರೇಶನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಚಟುವಟಿಕಾಂಕ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲಾ.

ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಆಜಾದ್ ಮೈದಾನಾರ್ ಸುಮಾರ್ 10,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತೆಲೆ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.