ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

Tuesday 10 May 2016 3:43am
ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?
 

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಏಕ್ ಘರ್, ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್’ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ 28 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅಂಜನಮ್ಮ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಬೂದಿಹಾಳಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಅಂಜನಮ್ಮ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಿಚಿ ಸಾಸುಮಾಯ್ ಈರಮ್ಮ ಆನಿ ಮಾವ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಸಂಗಿಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತೆಂ ವಿಕೋಪಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸೊಡಂವ್ಚಾ ನೀಬಾನ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಜನಮ್ಮಕ್, ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ ರಾಗಾನ್ ಸುರಿಯೆಂತ್ ಚೀರ್ನ್ ನಾಪತ್ತೊ ಜಾಲಾ. ಅಂಜನಮ್ಮ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ. ಈರಮ್ಮಾಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲಾಂ.

ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಪೊಲಿಸ್ ನಾ ಪತ್ತೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.