ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

Tuesday 3 May 2016 2:40am
ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ
 

ದ್ವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ನೆರಿಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಶ್ವಥ್. ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಾಕಾ ಆಡ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಗ್ತಾ ವಾಹನಾಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಕಾ ಆಡ್ ರಾವೊನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಆಯ್ದಾಂನಿ ತಾಸಾವ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಫುಡ್ಲಿ ತನ್ಖಿ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಖಂಯ್.

ಅಶ್ವಥ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆನಿ ಅತ್ಮೀಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಕೊಣೆ ತರೀ ದ್ವೇಶಾನ್ ಹಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ತಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.