ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

Sunday 1 May 2016 7:09am
’ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ’ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ನಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್, ಡಾ| ಬಿ. ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮರಂಭಾಂತ್ ಪಾಚ್ವಿ ನಿಶಾನಿ ದಾಖವ್ನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 4.8 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಲಾಂಬ್ ಹೊ ಸುರಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಂಪೆಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 4.8 ಕಿ.ಮಿ. ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಮಾರಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಉರ್ತಾ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಣಿಂ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

’ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.