ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ

Sunday 1 May 2016 7:09am
’ನಮ್ಮಮೆಟ್ರೊ’ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲೊ
 

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಭಾರತಾಂತ್’ಚ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮೆಟ್ರೊ ಸುರಂಗ್ ರಸ್ತೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ನಗರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಯ್ಯ ನಾಯ್ಡುನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

ವಿಧಾನ್ ಸೌಧಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್, ಡಾ| ಬಿ. ಆರ್ ಆಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಮರಂಭಾಂತ್ ಪಾಚ್ವಿ ನಿಶಾನಿ ದಾಖವ್ನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ. ಪಶ್ಚಿಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ 4.8 ಕಿಲೊ ಮೀಟರ್ ಲಾಂಬ್ ಹೊ ಸುರಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೆಂಪೆಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ 4.8 ಕಿ.ಮಿ. ಲಾಂಬಾಯೆಚೊ ಮಾರಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಪ್ರವಾಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್ ಉರ್ತಾ ಆನಿ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಉಣಿಂ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

’ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೊ’ ರಸ್ತೊ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂನಿ ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾರ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

ಸಿ. ಎಮ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಥಾವ್ನ್ ಅಕ್ಮಾನ್ – ಸೈನಿಕಾಂಚೊ ರಾಗ್

ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಮಾರ್ಗಾರ್ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ’ಯುದ್ದ್ ಸ್ಮಾರಕ್’ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣ್ 20 ವಯ್ರ್ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕಾಂನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಬಹಿಷ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಸ್ಮಾರಕ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರ್ನ್ ಮುಖೆಲ್’ಮಂತ್ರಿನ್...

ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್!

ಮೆಟ್ರೊ ನಿಲ್ದಾಣಾಂತ್ ಬೊಂಬ್!

ಗಣರಾಜ್ಯ್ ದಿವಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಭದ್ರತೆ ದಳ್ ಭಾರೀಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸೊಮಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರುಮಾಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಬೊಂಬ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಉಲೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಷಣ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಲಾಲ್’ಭಾಗ್ ವೆಸ್ಟ್ ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕರ್ತಾನಾ ಪಟಾಕಿ ರುಪಾಚಿ ವಸ್ತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ...

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಾ: ಅಮಿತ್ ಶಾ

ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಂತ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಾಕ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಡಯ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಿ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಹಾಡಾ. ಅಶೆಂ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಫುಡಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ’ನ್...

ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

ಮ್ಹಜ್ಯೆಲಾಗಿಂ ದುಡು ನಾತ್’ಲ್ಲೊ, ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡ್ಚ್ಯೆ ಘೆವ್ನ್ ಪತಿಣೆಕ್ ದಿಲೊ: ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ

‘ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಪತಿಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ದುಡು ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್’ಲ್ಲೆ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣಾಕಡೆಂನ್’ಗೀ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯೆ ನೋಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲೆ. ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮ್ಹಣಾಲೊ...

ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಚೋರ್

ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲೊ ಚೋರ್

ರಾತಿಚಾ ವೆಳಾರ್ ವಳಖ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಆನಿ ವಸ್ತು ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಲೊ ಸಕಾಳಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೆಚ್ಯೆ ವೆಳಿಂ ಎಕಾ ಕಾಟ್ಯಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ ರಾತಿಂ ಇತರ್ ದೊಗಾಂ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಲುಟ್’ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಳಖ್ ಧರ್ನ್...

ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಪಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ!

ಮೆಟ್ರೊ ರೈಲಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಪಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆ!

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ 11 ಮಹಿನೆ ಜಾಲೆ ಆಸ್ತಾಂ, ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಏಕ್ ಅವ್ಘಡ್ ಸಂಭವ್ಲೆಂ. ಬುದ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಮೆಟ್ರೋರೈಲ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಉಡೊನ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್, ಚಾಲಕಾಚಾ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ತರ್ನಾಟೊ ಮೊರ್ಣಾ...

ಆಟೋ ಚಾಲಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಲಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಜಟಾಪಟಿ!

ಆಟೋ ಚಾಲಕಾಲಾಗಿಂ ಆಮಾಲಿ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಜಟಾಪಟಿ!

ಆಟೋಚಾಲಕಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಧಾರಿತ್ ಭಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ದೊಡ್ತೆಂ ಭಾಡೆಂ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಂ ಸಂಗಿ ಅಸಭ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂ ಆಮಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ತರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಣಿಂ ಹಲ್ಕಿಲಾಂ ಹಿಣ್ಸಿಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಾಲಕಾನ್ ಆರೋಪ್....

ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್, ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ…

ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್, ಸಮವಸ್ತ್ರಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ…

ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಕ್ ರಕ್ಷಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಸಂರಕ್ಷಕ್ ಎಕ್ಲೊ, ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಾಣ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೆಂ ಸಮಾವಸ್ತ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲಾ ತರೀ, ಸೊಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಲೊಕಾಂನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಪಾಯಾಂನಿಂಚ್ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್ ಖೊಟಾವ್ನ್ ಕ್ರೂರ್’ಪಣ್....

ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್’ಲ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್’ಲ್ಲೆಂ ಜೊಡೆಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಧಗಿಚ್ಯಾ ದಾವೆಕ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ರಾತಿಂ ಫ್ಯಾನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿತರ್ ನಿದೊಂಕ್’ಯಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಶೆಂ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲ್ ರಾತಿಂ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲಿಂ ಥಂಯ್ಚ್ ಮೊಡಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್....

ಶೊಕಿಂಗ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಶೊಕಿಂಗ್! ಫೇಸ್ ಬುಕಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ! ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ವಾಪರ್ ಚಡ್’ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಥೊಡೆ ಎಕ್ಸುರ್’ಪಣ್ ಆಶೆತಾತ್. ಅಶೆಂ ಎಕ್ಸುರಿ ಆಸೊನ್ ಸದಾಂಚ್ ಫೇಸ್ ಬುಕಾಂತ್’ಚ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್’ಲ್ಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆತಾಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾಂ. ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್, ತಿಚ್ಯಾ ವಡಿಲಾಂನಿ....

ಚೈನಿ ಚೊರ್ಚಾ, ಬಿಬಿಎಂ ಪದ್ವಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾತ್!

ಚೈನಿ ಚೊರ್ಚಾ, ಬಿಬಿಎಂ ಪದ್ವಿ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾತ್!

ವೇಶ್ಯೆಂಚಾ ಸಹವಾಸಾಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಬಿಎಂ ಪದ್ವಿ ಘೆತ್ಲೊಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ, ಚೈನಿ ಚೊರುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊ! ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮುಳಾನ್ ತಮಿಳ್’ನಾಡುಚೊ ಜೈಕುಮಾರ್, ಬಿಬಿಎಂ ಡಿಗ್ರಿ ಘೆವ್ನ್, ಐಬಿಎಂ ಕಂಪೆನಿಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್....

ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಚೊರಿ, ಕೆಮರಾಂತ್ ಚೋರ್!

ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ ಚೊರಿ, ಕೆಮರಾಂತ್ ಚೋರ್!

ದಿಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೊಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಕ್ ಎಕಾ ಅನಾಮಿಕಾನ್ ಸುರಿ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಚ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ 12 ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ವೋಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ತ್ಯಾ ಚೊರಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜ್’ಕಾಲ್ ಸರ್ವಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಸಿಸಿ ಕೆಮರಾ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್...

ಪುತಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್

ಪುತಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್

ಆಮ್ಚಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚಿಂ ಪ್ರಕರಣಾಂ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ತೆಗಾಂ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಲೇಔಟಾಂತ್ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ. ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯತಿ....

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೈನ್!

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೈನ್!

ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಾಕ್ಲೆಟಾಂ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್. ತುಮಿ ದಂಡ್ ಭರ್ತಾ ವರೇಗ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್. ಜನೆರ್ 12 ತಾರಿಕೆರ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಘಾಲಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಕಾಯ್ದೊ ಖಡ್ಡಾಯ್....

ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಖ್!

ವಾಹನ್ ಸವಾರಾಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಶಾಖ್!

ದ್ವಿಚಕ್ರ್ ವಾಹನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್’ಯೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಖಡ್ಡಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸವರಾಂಕ್ ಆತಾಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಶಾಖ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ವ್ಹಯ್, ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ವಾಹನಾಂಚಿ ಗಡ್ದಿ ಚಡೊನ್ ಪ್ರದ್ಯುಷನ್ ವಾಡ್’ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ...

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆ ಚಲೆ!?

ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆ ಚಲೆ!?

ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಶೆಂಯ್ ಘಡ್ತಾ! ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್’ಲ್ಲೆ ದೋಗ್ ತರ್ನಾಟೆ, ಸಂಶೋಧನ್ ಪ್ರಬಂದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ತಡವ್ ಕರುನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್....

ಆಫ್ರಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮುಕಾರ್!?

ಆಫ್ರಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮುಕಾರ್!?

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವಸಾಧಾರಣ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಹೆಂ ಸತ್. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಾ ಆಫ್ರಾದಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮುಕಾರ್...

ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಆಲ್’ಖೈದಾ ಆತಂಕಿಚಿ ಸಭಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲಿ?

ದುಬಾವಾಸ್ಪದ್ ಆಲ್’ಖೈದಾ ಆತಂಕಿಚಿ ಸಭಾ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲಿ?

ಆಲ್’ಖೈದಾ ಭಾರತ್ ಸಂಘಟನಾಚೆ ಆತಂಕೀ, ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ತಾಂಚೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಥೊಡಿಂ ಸ್ಫೋಟಕ್ ಮಾಹೆತ್...

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೇವೆಕ್ ಭೇಷ್ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್’ಚ್ಚ್!

ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ’ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೇವೆಕ್ ಭೇಷ್ ಮ್ಹಣಾಜಾಯ್’ಚ್ಚ್!

ಪೈಣಾಚಿ ದರ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸದಾಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೋಶಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ, ಪೊಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆವ್ರಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಚೆನ್ನೈಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೈಣಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಉಚಿತ್ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವದಗ್ಸುನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಕ್ ಒಳಗ್...

ರಾಜ್’ಶಹರಾಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಧಮಾಕಾ – ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್, ಗೊಬರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘಟಕ್

ರಾಜ್’ಶಹರಾಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಧಮಾಕಾ – ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್, ಗೊಬರ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಘಟಕ್

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಖುಶಿ… ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾಚೆಂ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೀಜ್ ಉತ್ಪಾದನ್, ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್ ಕುಶಿನ್ ಸಂಸ್ಕರಿತ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೊಬರ್ ಆನಿ ಈಟಾ ತಸಲ್ಯೊ ವಸ್ತು ತಯಾರ್...

ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ !

ಬೈಕ್ ಸವಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ !

ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ನ್ಹೆಸನಾಸ್ತಾಂ ಚೊರ್ಯ್ಯಾಂ ಲಿಪೊನ್ ಬೈಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆ. ತರೀ, ದ್ವಿಚಕ್ರ್ ವಾಹನ್ ಸವಾರ್ಯ್ಯಾಂಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಆತಾಂ ಡಬಲ್ ಶಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಣಾಂತ್ !, ತರ್ ಹಿ ಸ್ಟೋರಿ...

ಎಕಾಚ್ಛಣೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ 8 ಬಸ್ಸಾಂ ಹುಲ್ಪಾಲಿಂ!

ಎಕಾಚ್ಛಣೆಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿಂ 8 ಬಸ್ಸಾಂ ಹುಲ್ಪಾಲಿಂ!

ರಾಜ್ಯಾಚಿ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಆಸೊನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೋಣನಕುಂಟೆ ಲಾಗ್ಳಿಲ್ಯಾ ಡೆಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾ ಭಿತರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 6.45 ವೊರಾರ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲೊ. ಘಡ್ಯೆನ್ ತೊ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್....

ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್: ದುಕೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪೊಲೀಸ್

ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯ್: ದುಕೇಸ್ತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಪೊಲೀಸ್

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಲೈಂಗಿಕ್ ದೌರ್ಜನ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ದೂರ್ ದಾಖಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್ತಾತ್. ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಹಿಂಸಾ ಭೊಗ್’ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಠಾಣ್ಯಾಕ್ ವಚುನ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಂಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆನಿಕೀ ಚಿರ್ಮುಟುನ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಭಿಯೆವ್ನ್....

ದೋನ್ ವೆಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ರೈಡ್

ದೋನ್ ವೆಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಡ್ಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ರೈಡ್

ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅಕ್ರಮ್ ದಂಧೆ ಲಗಾಮ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ದೋನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ವೇಶ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂಚೆರ್ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸಾಂನಿ ಧಾಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚಿ ರಾಕಣ್....

ಮೇ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫ‌ಲಿತಾಂಶ್.

ಮೇ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಸಿ ಫ‌ಲಿತಾಂಶ್.

ಬೆಂಗ್ಳರ್: ಕರ್ನಾಟಕ್ ಪ್ರೌಢ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳೆನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 2014- 2015’ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮೇ 12’ವೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಮೇ 12’ವೆರ್ ದನ್ಪಾರಾಂ 12 ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಚೆರ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್....

ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕ್ ಫಾಯ್ಸ್!

ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಬಿ.ಕಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕ್ ಫಾಯ್ಸ್!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಆಜ್ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಿಕಾಂ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕ್ ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಟ್ಸಾಪಾಂತ್ ಭೊಂವಾಟ್ ಕಾಡುನ್ಂಚ್....

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರೇಪ್!

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ರೇಪ್!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಸ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ದೊಗಾಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂನಿ ರೇಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರ್ಚ್ಯಾ ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್....

ಜಾಗ್ರುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾನೊಂ, ತುಮಕೂರು ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್…!

ಜಾಗ್ರುತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಗಾರಾನೊಂ, ತುಮಕೂರು ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್…!

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ನಷ್ಟಾಕ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಮರ್ಣಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಬಳಾಧೀಕ್ ಭುಂಯ್ ಕಾಂಪ್ಣೆಚೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗ್ಯಾನಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್....

ಕಾಳಿಜ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಝಿರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್.

ಕಾಳಿಜ್, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಝಿರೊ ಟ್ರಾಫಿಕ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್: ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇತಿಹಾಸಾಂತ್’ಚ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಎಪ್ರಿಲ್ 13’ವೆರ್ `ಗ್ರೀನ್ ಕೊರಿಡೊರ್’ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ಶ್ಹಹರಾಚ್ಯಾ ಎ.ಜೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಮೆಂದು ನಿಷ್ಕ್ರೀಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವಕಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ (Heart valve), ಲಿವರ್....

ಪಾವ್ಸಾವರ್ವಿಂ 45,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬೆಳೆಂ ನಾಸ್ !

ಪಾವ್ಸಾವರ್ವಿಂ 45,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಬೆಳೆಂ ನಾಸ್ !

ಬೆಂಗ್ಳುರ್: ಕರ್ನಾಟಕ್ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕ್, ಮಲೆನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ್ ಪಾವ್ಸಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಕ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ನಷ್ಟ್ ಸಂಭಾವ್ಲಾ ಆಸ್ತಾಂ, ಲಗ್ಬಗ್ 45 ಹಜಾರ್ ಹೆಕ್ಟೇರಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಭುಂಯ್ಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ರಾಜಧಾನಿ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.