ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

Tuesday 26 Apr 2016 7:17am
ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?
 

ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಕ್, ಲುಟ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ವಚೊನ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. 

ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 64 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎನ್. ಶಶಿ ಖುನ್ಯೆಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲಾ. ತೊ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೊಲಿಕ್ಕೋಡ್’ಚ್ಯಾ ಪಾರ್ವತಿ ಕೊಟೆಜಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಾಚೊ ಸದಸ್ಯ್’ಯಿ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚಾ ಕೊಚ್ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಚಿ ಲುಟ್ಕಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಚಿ ಕುಡ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಭಿತರ್ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ. 

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.