ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

Friday 15 Apr 2016 7:47am
ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ
 

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್, ಪತಿಣೆನ್ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಿಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ವಿಜಯ್’ಪುರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಸೀತಾರಾಮ ಬಡಿಗೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಂ ಮಾತೆಂ ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿ ಝಗಡ್ಲೊ. ಪತಿಚಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ರಾಗಾನ್ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಅಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಣಿಂ, ಪತಿಣ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೇಡರ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತ್ಯಾಚ್...

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಜನಪದವುಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ. ಪೊಳಲಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8.40 ವೊರಾರ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸಂತ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಂಟೊನ್’ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸಂತೋಷಿಬಾಯಿ ಆನಿಂ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸುನ್ ಲತಾ ಖುನ್ಯೆಕ್...

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಲೊ. ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾನಾಚಿ ಖುನಿ’ ಕರ್ಚಿ (Honour Killing). ಹಿ ಗಜಾಲ್...

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಎಕ್ಲೊ, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್...

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸಿಟಿ ಸೆ‍‍ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಕಾರಣ್, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. 54 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಮಲಾ ವಾಘೆಲಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್...

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಯಮುತ್ತೂರಾಂತ್...

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ

ಮನಿಕ್ತಾಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲನಿಂತ್ ರಾತ್ಚಾ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ.ವಿ ಪಳೆತಾನಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧುಂವರ್ ಯೆತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂನಿ...

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಎಕಾ 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖುನ್ಯೆಚಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮೊರ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಮಧೆಂ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೆರಿಯಾಮೆತ್ ಎಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆ ಪಾರಾಸ್’ಮಾಲ್, ಹಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಚೆನ್ನೈಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್...

ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅನಾಹುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಅನಾಹುತಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ!

ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಂತುಯಿ ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾಜಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಿಂ ಬಂದೂಕ್/ಪಿಸ್ತುಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಹಾಚ್ಯೆ ವರ್ವಿಂ ಅವ್ಘಡಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫಾಯರಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್...

ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್! ಅಸಲೆಯಿ ಪತಿ ಆಸ್ತಾತ್’ಗಿ?

ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್! ಅಸಲೆಯಿ ಪತಿ ಆಸ್ತಾತ್’ಗಿ?

ವಿಕೃತ್ ಮನಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ನಿದೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ದು:ಖಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಹನುಮನಾಲ ಗಾಂವ್ಚಿ...

ಡಿವೊರ್ಸಿಕ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತಿನ್

ಡಿವೊರ್ಸಿಕ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತಿನ್

ಥೊಡಿಂ ಚೆಡ್ವಾಂ ಆಸ್’ಲ್ಲೆ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡೊನ್’ಚ್ ಯೆತಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪತಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯೆಂಯಿ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗಿ. ತಾಕಾ ಸೊಡ್ನ್ ತೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್...

ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್, ಘೊವಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್’ಮೇಲ್ ಕೆಲೆಂ

ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕರ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್, ಘೊವಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್’ಮೇಲ್ ಕೆಲೆಂ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಎಮ್.ಎಮ್.ಎಸ್ ಕರ್ನ್ ಘೊವಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್’ಮೇಲ್ ಕರ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ಲಾ! ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಗೌರವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಸುನೈನಾ, ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್...

ದೋತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ!

ದೋತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆಂ ಲಜೆದಾಯೆಕ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ!

ದೋತಿಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ಮನ್ಶಾ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ತಾನಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನೀಚ್ ಕಾಮ್ ಹಾಂಗಾ ಪಳೆಯಾ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಥಾವ್ನ್ 50 ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ (ದೋತ್) ಹಾಡುಂಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಎಕಾ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಪತಿನ್...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ತಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್. ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ 22, 28 ಆನಿ 29, ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಚ್...

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಏಕ್ ಘರ್, ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್’ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ 28 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅಂಜನಮ್ಮ...

ಮೊರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ ಹಿ ನಟಿ…!

ಮೊರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ ಹಿ ನಟಿ…!

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಆಸಾ. ಹಾಟ್ ಹಾಟ್ ನಟಿಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಆಸಾ. ಜೀವನಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂಕ್ವಾರ್’ಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತ್ಯಾ ನಟಿಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ...

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದ್ವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ನೆರಿಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಶ್ವಥ್. ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಾಕಾ ಆಡ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ....

ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್?

ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಮಾಸ್ ಖಾಯ್ನಾತ್’ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್?

ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ತಿಚೊ ಪತಿ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸದಾಂ ಧೊಸ್ತಾಲೊ. ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಿಣೆಂ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮುಂಬಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಡ್ಲೆಂ...

ಧುವೆಚಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್

ಧುವೆಚಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್

ಆಚರ್ಯೆಂ ತರೀ ನೀಜ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಲಗ್ನಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ತೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಬಿಹಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್....

ಪತಿಣ್ ಕಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಪತಿನ್

ಪತಿಣ್ ಕಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ ಪತಿನ್

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರೀ, ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಕಾಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಸಾಂಗಾತಾಂ ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಬಂತ್ವಾರಾಮ್ ಮಂಡಳ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ್ ಗಾಂವ್ಚಾ ಪ್ರಭು....

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಕ್, ಲುಟ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ವಚೊನ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 64 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎನ್. ಶಶಿ ಖುನ್ಯೆಕ್....

ಸುನೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳವ್ನ್, ಘರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾ ದಂಗ್ ಜಾಲಿಂ!

ಸುನೆನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಪಳವ್ನ್, ಘರ್ಚಿಂ ಮನ್ಶಾ ದಂಗ್ ಜಾಲಿಂ!

ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ ಶಾಮ್ಲಿಂತ್ ಏಕ್ ಸುನ್ ಲೊಕಾಂಚಾ ಚರ್ಚೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪತಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಿಕಾ ಆತಾಂ ಸೊಧುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಾಂ. ಶಾಮ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾದರ್ ಕೊತ್ವಾಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೋನು ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಸಂಗಿಂ....

ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಧ್ತಾ ತಿಚೊ ಪತಿ

ಧಾಂವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್, ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸೊಧ್ತಾ ತಿಚೊ ಪತಿ

ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್, ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಧಾಂವ್’ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಯ್ತಿ ಧರ್ನ್ಂಚ್ ತ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಎಕ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಮೈಸೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೈಸೂರ್’ಚ್ಯಾ ಕಲೀಂ ಪಾಷಾಚ್ಯಾ ಪತಿಣೆನ್ ಸೈಯದ್....

ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್!

ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್!

ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್’ಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ರಿತಿನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಸ್ರೊಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ...

ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ!

ಇಸ್ಕೊಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾತಾ. ಅಸಲಿಂಚ್ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಹುಮ್ನಾಬಾದಾಂತ್ ಚಲ್ಲಾಂ...

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.