ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

Friday 15 Apr 2016 7:47am
ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ
 

ಪಿಯೆವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಘರಾಂತ್ ಗಲಾಟೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಕ್, ಪತಿಣೆನ್ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಿಜಯ್’ಪುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ.

ವಿಜಯ್’ಪುರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಸೀತಾರಾಮ ಬಡಿಗೇರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮುಂಗ್ಳಾರಾ ರಾತಿಂ ಮಾತೆಂ ಬರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಂಗಿ ಝಗಡ್ಲೊ. ಪತಿಚಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ರಾಗಾನ್ ಟಿ.ವಿ. ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚಾ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಅಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ಜಾಗ್ಯಾರ್’ಚ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಣಿಂ, ಪತಿಣ್ ಭುವನೇಶ್ವರಿಕ್ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.