ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

Sunday 10 Apr 2016 4:07am
ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ
 

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ದೊಗಾಂ ಜಣಾಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೊ ಗರ್ಭ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಕಾಡಯಿಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಕಳೊನ್ ತಾಕಾ ಖೈದ್ ಕರ್ನ್ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲಿ.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.