ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

Friday 8 Apr 2016 6:56am
ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!
 

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್.

65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ 34 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಿರೋದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ರೊಡಾನ್ ಪಾಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಭಾಗಯ್ಲಾ ಖಂಯ್.

ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಾ. ತೆಣೆಂ ಅವಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತಾ ಖಂಯ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿಯೆಚ್ಯೆರ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಿ ಮುಕಾರ್ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಜೋಳದಾಳ್ ರಾನಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. ತೊ ಯುವಕ್ ಆನಿಂ ತಿ ಚಲಿ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್...

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲೊ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್!

ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವಾನಾತ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚ್ಯೆರ್ 72 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನಿರಂತರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಅತ್ಯಾಚ್ಯಾರ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 10 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ...

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಅತ್ಯಾಚಾರಾಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂತ್ ಭಾರತ್ ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್!

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಶೋಷಣ್ ಆನಿಂ ಅತ್ಯಚಾರ್ ದಿಸಾಂದೀಸ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿಂ ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೇನಕಾ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾರ್ತಾಹರಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾಂಗ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ತಾಹರಾಂಕ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲಾಂ...

ವೆದಿಚ್ಯೆರ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಡ್ಲೊ

ವೆದಿಚ್ಯೆರ್ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಪಡ್ಲೊ

ಪೊಪ್ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕ್ ಎಕ್ಲೊ, ವೆದಿಚ್ಯೆರ್’ಚ್ ಪಡ್’ಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಕೆನಾಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಸಾಗ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಮೇರಿಕಾಚೊ ಪೊಪ್ ಗಾಯಕ್ ಮೀಟ್ ಲೋಫ್,...

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್, ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ ಚೆಡುಂ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ ಎಕ್ಲೆಂ, ದುಡು ಕಮಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾಯ್ಟ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾನಾ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ದುಡು ಲುಟ್ತಾಲೆಂ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ದಿಲ್ಲಿಂತ್, ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ

ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಅಪಹರ್ಸುನ್, ಕಾರಾಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ಚಾ ಕಾರಾರ್’ಚ್ಚ್, ತೆಗಾಂ ಕಾಮುಕಿಂನಿ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಹ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ. ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ 21 ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಕೊಮಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್, ಪುತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೀವ್ ಆಯ್ಲೊ

ಕೊಮಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್, ಪುತಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೀವ್ ಆಯ್ಲೊ

ಬಾರ್ಟ್ಲೆ ಡೇನಿಯಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತೇ ಆಸ್’ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ದೆಂವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವಚಾಜಯ್...

12 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ನ್, ಪುತಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ!

12 ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವಯ್ನ್, ಪುತಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ನಾ!

ಭುರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ಚೊ ಜೀವ್. ತಾಂಕಾಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ನ್ ಉಮೊ ದಿತಾನಾ, ಮೆಳ್ಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಥರಾನ್ ಮೆಳಾನಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕಾ ಆವಯ್ಕ್ ಪೂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ 12 ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ತರೀ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್ಚೆಂ ವ ಆಪಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್...

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲೊ!

ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಉದಾಕ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿನ್, ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲ್ಯಾ. ಕಿಶೋರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ, ಆರೋಪಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೋಬಳಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ನಿವಾಸಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಕಿಶೋರ್, ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಎಕ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ...

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಧುವ್ ವೇಶ್ಯೆ ಜಾಂವ್ಕ್, ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ಆಪ್ಣಾಚಿ ಧುವ್ ವೇಶ್ಯೆ ಜಾಂವ್ಕ್, ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್’ಲ್ಲಿ ಆವಯ್!

ಸ್ವತಾ: ಧುವೆಕ್ ಕುಡ್ ವಿಕ್ಚಾ ದಂದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್, ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ ಜಬರ್’ದಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಘಡಿತ್ ಮದ್ಧೂರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಧುವೆಕ್ ಮನ್ ದುಕೊನ್, ವಸ್ತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಘೊವ್, ಘರ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸುಖಾನ್...

ಮಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ

ಮಾಂವಾಚ್ಯಾ ಆಶೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಜಾಂವ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಶಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಸ್ತಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾತ್ರಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಸಹಜ್’ಪಣಿ ಯೆತಾ. ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುಣೆವಂತಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಹೆಂ ವಾಚಾ...

ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬೊನ್ ಆವಯ್ ಮೆಲಿ; ತಿಚೆಂ ದೂದ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಪೂತ್’ಯಿ ಮೆಲೊ

ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬೊನ್ ಆವಯ್ ಮೆಲಿ; ತಿಚೆಂ ದೂದ್ ಖೆಲ್ಲೊ ಪೂತ್’ಯಿ ಮೆಲೊ

ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್ ಹೆಂ. ಏಕ್ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆವಯ್ಚೆ ದೂದ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬೊನ್ ತಿ ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಭಯಂಕರ್ ಘಡಿತ್...

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಜಬರ್’ದಸ್ತೆನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಶೋಷಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಮಿ ವಾಚ್ಲಾಂ ವ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾಚಿ ವರ್ದಿ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಾ...

ಮೋದಿ, ಶೆಹನ್’ಶಾ ನ್ಹಯ್: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ

ಮೋದಿ, ಶೆಹನ್’ಶಾ ನ್ಹಯ್: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ

ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮಧೆಂ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ ಝಜ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ್ ಭಾರತ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್, ತಾಕಾ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ್ ಖಂಡನ್ ಕೆಲಾಂ. ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಚಾ ರಾಯ್ ಬರೇಲಿಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ...

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್...?

ಡ್ರಾಪ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಎಕ್ಸುರ್ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್-5, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಎಕಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ...

ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸಿಸ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್, ಸಿಸ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಆವಯ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಆಡವ್ ದವರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಉತಾರ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್. ಸಿಸ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾಂ ಒದ್ದಾಡೊನ್...

ಆವಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಳಂಕ್

ಆವಯ್ಚಾ ನಾಂವಾಕ್ ಕಳಂಕ್

ಆವಯ್ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ನಾ. ಮೀಟಾ ಇತ್ಲಿ ರೂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತಾರ್ ಆಸಾ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆವಯ್ಕ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್. ಭುರ್ಗೆಂ ರಡ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ ಪಳೆಯಾ...

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ ಖಾವಂವ್ನ್, ಚೆಡ್ವಾಚ್ಯೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಬ್ರೆಜಿಲಾಂತ್ ಕಾಮುಕಾಂನಿ 16 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್, ತಾಚಿ ದೃಶ್ಯಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೀವನ್ ದೀವ್ನ್, ಮಾದಕ್ ದೃವ್ಯಾಂ...

ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾಪರಿನಾಯೆ

ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯೊ ವಸ್ತು ವಾಪರಿನಾಯೆ

ತುಮಿ ಆವಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆಲ್ಯಾರ್ ದಯಾ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಆಸೊಂದಿ. ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಬು ಆನಿ ಲೋಷನ್ ವಾಪರ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಪಡ್ತಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಭವ್...

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್’ಚ್ಚ್ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

ಎಕಾ ಎಕ್ಸುರ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭೆಷ್ಟಾವ್ನ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಥಾಣೆ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲ್ವಾ ಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಘೊವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ತಾಲಿ. ಸುಮಾರ್ 4 ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್...

70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಲಾಗಿಂ 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಲಾಗಿಂ 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್!

ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ತರೀ ಥೊಡೆ ಸಂಬಂಧ್ ಮನಿಸ್’ಚ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಏಕ್, ಬಿಹಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಉದಾಹರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. 20 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ 70 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಲಗ್ನಾ ಭೆಸ್...

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್…!

ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕಾರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್…!

ಪತಿಣ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಅವಯ್ ಸಂಗಿಂ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂಯಿ ಜಿವ್ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಹರಿಯಾಣಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್’ಫೊರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಧಿಕಾರಿ...

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್

ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲೊ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್

ಬಾಲಿವುಡಾಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಹಾರ್ಮೊನಿಯಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾ. ಮುಂಬಯ್ಚಾ ಫುಟ್’ಪಾತಿರ್ ಬಸೊನ್ ಗೀತ್ ಗಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಗ್ಳೆ ಶೊಕ್ ಜಾಲೆ. ಎಕಾ ಪದಾಕ್ ಲಾಖಾಂನಿ ದುಡು ಘೆಂವ್ಚಾ, ಬಾರಿಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ...

ಪುತಾಕ್’ಚ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್

ಪುತಾಕ್’ಚ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತನ್

ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಬಾಪಯ್ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಜಯಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಸ್ಯಾಡ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ರಮೇಶ್ ಮೇತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾ ಬರಾಬರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಕ್ ಅಪಹರಣ್ ಕರುಂಕ್...

ಆವಯ್ಕ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಪುತಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಕರ್ಮ್…!?

ಆವಯ್ಕ್ ಕದೆಲಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಪುತಾನ್ ಕೆಲೆಂ ಕರ್ಮ್…!?

ಆವಯ್ಚಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್’ಯಿ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಸಂಸಾರಾರ್ ಆವಯ್ನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮೋಗ್ ದುಸ್ರಿ ಕರಿನಾಂತ್. ತೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಆವಯ್ಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಚಿ ಪುಜಾ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಆವಯ್ಕ್ ಉಜೊ ಲಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್....

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೊ ಅತೀ ಕ್ರೂರ್ ಅತ್ಯಚಾರಿ

ಹ್ಯಾ ಆಫ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಉಣಿಂಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ತಶೆಂಚ್. ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಎರಿಕ್ ಡೆವಿನ್, ಮಾಜಿ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್. ತಾಂಣೆಂ 18 ಮಹಿನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಾಚೊ ವಿಡಿಯೊಯಿ....

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಗರ್ಭ್’ಪಾತ್ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ

ಮುಂಬಯ್ತ್ ಎಕ್ಲೊ ದೇವ್’ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಾತ್ಯೆಣೆನ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಂಚನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಂತು ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್, ತಾಂಚೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಕತ್ ಆಸಾ ತಿ ಕಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಸಾತ್’ಯಿ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್....

ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ ಪೂತ್!

ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡ್ಲೊ ಪೂತ್!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಆನಿ ಸುನೆ ಮಧೆಂ ಸದಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಟವರಾಚೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೊ! ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀರಂಗ ಪಟ್ಟಣಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಮಾದೇಶ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಪತಿಣ್ ಗೀತಾ ಆನಿ ಆವಯ್ ಗೌರಮ್ಮ ಸದಾಂನೀತ್....

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಧುವೆನ್

ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಧುವೆನ್

ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್’ಚ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ. ಆಸ್ತಿ ಖಾತಿರ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಕಡೂರ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ಕುಂಕನಾಡು ಗಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಲಕ್ಕಮ್ಮಕ್ ನಾರ್ಲ್ ಸೊಲ್ಚಾ ಆಯ್ದಾನ್ ತೊಪುನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ....

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಅತ್ಯಚಾರಾಕ್ ಅನುಮತಿ ದಿಲಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ !

ಚಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕ್ರಮ್ ಘೆಜಯ್ ಆಸ್’ಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆದೇಶ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ನಾಕಾ? ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಆದೇಶ್ ದಕ್ಷಿಣ್ ಸೂಡಾನಾಂತ್ ಜಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲಾ....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.