ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!

Friday 8 Apr 2016 6:56am
ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ ಅತ್ಯಚಾರ್!
 

ಆವಯ್, ದೆವಾಕ್ ಸಮಾನ್. ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆಂ ಋಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೆರ್’ಚ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೂರಿ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್.

65 ವರ್ಸಾಂಚಾ ಆವಯ್ಚೆರ್ 34 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪೂತ್ ಅತ್ಯಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ವಿರೋದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾ ರೊಡಾನ್ ಪಾಯಾಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾಶಾಂವ್ ಭಾಗಯ್ಲಾ ಖಂಯ್.

ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತನ್ಖಿ ಚಲ್ತಾ. ತೆಣೆಂ ಅವಯ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘೆತಾ ಖಂಯ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.