ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್!

Saturday 2 Apr 2016 2:26am
ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್!
 

ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್’ಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ರಿತಿನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಸ್ರೊಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಐಬಿಎಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಅಭಿಷೇಕ್, ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಅಂತರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾತ್ ಪಾಳಿಚಿ ಡ್ಯುಟಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಯೆತಾನಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಕಾ ಕಾತರ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಖುನ್ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

 

Copyrights © 2018 Konkani News All rights reserved.