ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್!

Saturday 2 Apr 2016 2:26am
ಮೊರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್!
 

ಪೊರ್ಚಾ ಪೋರ್’ಚ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಭಯಂಕರ್ ರಿತಿನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿಸ್ರೊಂಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ತಸಲೆಂಚ್ ಘಡಿತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೋಗ್ ಕರ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾಂ.

ಬೆಂಗ್ಳುರ್’ಚ್ಯಾ ಐಬಿಎಮ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೊ ಅಭಿಷೇಕ್, ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಅಂತರ್ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಾತ್ ಪಾಳಿಚಿ ಡ್ಯುಟಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಯೆತಾನಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಾಕಾ ಕಾತರ್ನ್ ಜಿವ್ಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್ನ್ ಖುನ್ಯೆಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನೆಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

 

ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ

ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಅನೈತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊರಟಗೆರೆ ಬೇಡರ ಅಗ್ರಹಾರಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾ. 7 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ತ್ಯಾಚ್...

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಮುಖೆಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ

ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎ.ಸಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ. ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಕ್ ಬೈಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುಶ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ತಲ್ವಾರಿನ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಳ್ಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೆಂಜನಪದವುಂತ್ ಬುದ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಘಡ್ಲಾ. ಪೊಳಲಿ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶೆಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲೆಂ!

2015 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುಎಇಂತ್ ಚಲ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್’ಲ್ಲ್ಯಾ 10 ಭಾರತೀಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಭೊಗ್ಶಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳುನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಗಲಾಟ್ಯಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಫರ್ಹಾನ್...

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ಲೆಂ!

ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲುಕಾಚ್ಯಾ ಕಂಪ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಎಕಾ ವ್ಯೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಿವ್ಣೆಕ್ ಕುರಾಡಿನ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್’ಚ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಶರಣಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಸನ್ವಾರಾ ರಾತಿಂ ಸುಮಾರ್ 8.40 ವೊರಾರ್...

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನಿ

ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್’ಚ್ ಎಕಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಂನಿ ಮಾಂಯ್ ಸುನೆಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ವಸಂತ್ ನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಂಟೊನ್’ಮೆಂಟ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಹೆಂ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. 50 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಸಂತೋಷಿಬಾಯಿ ಆನಿಂ 30 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸುನ್ ಲತಾ ಖುನ್ಯೆಕ್...

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಆವಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ತಾ!?

ಎಕಾ ಆವಯ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 22 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಲೊ. ಹೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಘಡಿತ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಂಜಾಬ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಚೊ ಗಳೊ ಕಾಪ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಮಾನಾಚಿ ಖುನಿ’ ಕರ್ಚಿ (Honour Killing). ಹಿ ಗಜಾಲ್...

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಪುಜಾರಿಚಿ ಹತ್ಯಾ ಕೆಲಿ!

ದಿವ್ಳಾಚೊ ಪುಜಾರಿ ಎಕ್ಲೊ, ದಿವ್ಳಾಚ್ಯಾ ಆವರಣಾಂತ್ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್’ಲ್ಲೊ, ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಬಂಗಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಡಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಹೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ದೃಶ್ಯ್...

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಪತಿಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಣೆಕ್ ಜೀವ್’ಆವ್ದಿ ಶಿಕ್ಷಾ

ಸಿಟಿ ಸೆ‍‍ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿನ್ ಎಕಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೀವವಾದಿ ಶಿಕ್ಷಾ ವಿದ್ಸಿಲಿ. ಕಾರಣ್, ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂಭೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚೊ ಜೀವ್’ಚ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಡ್ಲೊ. 54 ವರ್ಸಾಂಚಿ ವಿಮಲಾ ವಾಘೆಲಾ, ತಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್...

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಧುವೆನ್ಂಚ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ!

ಆಪ್ಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ 19 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ದೇಡ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಸುಫಾರಿ ದೀವ್ನ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ಖುನಿ ಕರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರೆಕಾರ್ ಘಡಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಯಮುತ್ತೂರಾಂತ್...

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಪತಿನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲಿ

ಎಕಾ 37 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಖುನ್ಯೆಚಾ ಆಫ್ರಾದಾಚೆರ್ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾ.ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ರಾತಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ತೇಜ್ ಬಹಾದೂರ್ ಮೊರ್ವ್ಯಾ ಆನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸಿಂಗ್ (27) ಮಧೆಂ ಜ್ಯೋರಾನ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ...

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಚೆನ್ನೈಂತ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಖುನ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾತ್!?

ಮಂಗ್ಳಾರಾ ದೀಸ್ ಬೇಕರ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಪೆರಿಯಾಮೆತ್ ಎಕಾ ಆರ್.ಟಿ.ಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ. ಜೆ ಪಾರಾಸ್’ಮಾಲ್, ಹಾಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಚೆನ್ನೈಂತ್ ವ್ಹಸ್ತಿ ಕರ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಶಹರ್ ಭದ್ರ್ ಆಸಾ...

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ’ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ’ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್

’ಲವ್ ಲೆಟರ್ಸ್’ ಹಿಂದಿಂತ್ ಫಾರೂಕ್ ಶೇಖ್ ಆನಿ ಶಬಾನಾ ಆಜ್ಮಿ ಜೋಡಿನ್ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾವೇದ್ ಸಿದ್ಧಿಕಿಚೆಂ ಮೂಳ್ ಹಿಂದಿ ನಾಟಕ್, ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಜಯಂತ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಅನುವಾದ್ ಕರ್ನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಫ್ರಭು ಆನಿ ಅರುಂಧತಿ ನಾಗ್ ಹಾಂಣಿಂ ಅಭಿನಯ್ ಕೆಲ್ಲೊ...

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ದಿಲ್ಲಿಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ!

ರಾಷ್ಟ್ರ್ ರಾಜ್’ಧಾನಿ ದಿಲ್ಲಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ತೆಗಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾವ್ನ್, ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಿವಾಸಿಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ಕಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ, ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚೆಡ್ವಾಂಚಿ ಖುನಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂ ಕೃತ್ಯೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್...

ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್!?

ಆಂಬುಲೆನ್ಸಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್!?

ಕಾಜಾರಾಂ ಸರ್ಗಾರ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡೆ ವಿಮಾನಾಚ್ಯೆರ್, ಆಕಾಸಾಚ್ಯೆರ್, ಪರ್ವತಾಚ್ಯೆರ್ ಆನಿ ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾಯಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಗಮನ್...

ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಂಡಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ

ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖಂಡಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ನವ್ರ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ

ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ 48 ಘಂಟ್ಯಾನಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ! ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಶೊಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ನಾಸಿಕಾಂತ್ ಹೆಂ ಪ್ರಕರಣ್...

50 ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ

50 ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲಿಂ, ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲಿಂ

ಲಿವ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಆಧುನಿಕತೆಚೆ ರೂಪ್ ನ್ಹಯ್. ರಾಜಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉದಯ್’ಪುರ್’ಚ್ಯಾ ರೂಪಾನಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶತಮಾನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಸಂಪ್ರಾದಾಯ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಥೊಡಿಂ 3-4 ವರ್ಸಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್...

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿತ್ರಿಣಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಲೆ

ಮೊಗಾ ಖಾತಿರ್ ಮಿತ್ರಿಣಿಚೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ಲೆ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಿತ್ರಿಣೆನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಮೋಗ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ದೂ:ಖ್ ಪಾವ್’ಲ್ಲೊ ಪ್ರೇಮಿ ಎಕ್ಲೊ ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತಿಚ್ಯೆ ಪಾಂಯ್ ಧರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಂ ಜಾಯ್, ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವೈರಲ್...

ದಸಂಬ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ!?

ದಸಂಬ್ರಾಂತ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ!?

ಸದಾಂ ಖಬ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ಸಲ್ಮಾನಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂತ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮೊಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಬಾಯ್ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ. ಆಜ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಂ, ಮ್ಹಣ್ ಖಬ್ರೊ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ನ್...

ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ಪಾಪಿ!

ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಿದ್’ಲ್ಲೊ ಪಾಪಿ!

ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ನ್, ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಿದ್’ಲ್ಲ್ಯಾ ಆರೋಪಿಕ್ ಕುಷ್ಟಗಿ ಠಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ಖೈದ್ ಕೆಲಾಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಪ್ರಕರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮುಕಾರ್ ವಾಚಾ. ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ತಳವಗೇರಾ ಗಾಂವ್ಚಾ ಶಿವಲೀಲಾಲಾಗಿಂ...

ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಧುವ್!

ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ, ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಧುವ್!

ತೆಲಂಗಾಣಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರರಾವ್ ಹಾಚೆಂ ಪೊಸ್ಕೆ ಧುವ್, ಎಕಾ ಸೈಕಲ್ ರಿಪೇರಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾಂ. 18 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರತ್ಯೂಷಾನ್ ಅಶೆಂ ಹಟ್...

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ?!

ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾಲಿಂ?!

ಬಾಲಿವುಡಾಂತ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೊ, ತಶೆಂ ವಿಂಗಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್. ರಣ್’ಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಆನಿ ಕತ್ರಿನಾ ಕೈಫ್ 7 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ. ದೊಗಾಂಯಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಗಿರ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ದೊಗಾಂಯ್...

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿ ನಟಿ!

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಿ ನಟಿ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ 2016 ವ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ವ್ಹಾಳೊನ್’ಚ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿದೇಶಿ ಮಿತ್ರಿಣಿ, ಲೂಲಿಯಾ ವಾಂಟೂರಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬಾರ್ ಯೆತಾನಾ...

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಂತ್ ತೆಗಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ!

ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾಡ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ತಿಂ ತೆಗಾಂಯ್ ಅಕ್ರಮಿ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್. ತ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪ್ರಾಯೆನ್ 22, 28 ಆನಿ 29, ಸಗ್ಳಿಂ ಎಕಾಚ್...

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಮಾಯ್-ಮಾವಾಚೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಕ್ ಜಾಲೆಂ ಕಿತೆಂ?

ಏಕ್ ಘರ್, ಕುಟಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ಘರಾಂತ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್’ಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಬಳ್ಳಾರಿಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮೆಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ 28 ವರ್ಸಾಂಚಿ ಅಂಜನಮ್ಮ...

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ನಟಿ

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಕೀ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್’ಲ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ ನಟಿ

ಮೋಗಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್, ಜಾತ್, ದೇಶ್ ವ ಭಾಸ್ ಅಡ್ಡಿ ಹಾಡಿನಾ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಯುವಕ್-ಯುವತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಕಾ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವಾಚಾ. ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಖ್ಯಾತ್ ಪಾಪ್ ಸಿಂಗರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಜೆನಿಫರ್ ಲೋಪೆಜ್...

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆ ಪಿಟೊ ಉಡವ್ನ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲೊ

ದ್ವೇಶಾ ವರ್ವಿಂ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಾಚ್ಯಾ ನೆರಿಗಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಖುನಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ 30 ವರ್ಸಾಂಚೊ ಅಶ್ವಥ್. ಘರಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ತಾಕಾ ಆಡ್ ರಾವೊವ್ನ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿಂ....

ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ!

ತಿಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಕುಡಿಚೊ ದಂದೊ ಕರ್ಚಾ ಅಪ್ರಾಪ್ತ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ ಕಥಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಎಕಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ಕಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಾಳಿಜ್ ರಡ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ವೇಶ್ಯ ದಂದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್’ಲ್ಲೆಂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಗರ್ ಗ್ರಾಮಾಂತ್. ಥಂಯ್ಚಿ ನಿವಾಸಿ ಬಂಚಡಾ....

ಧುವೆಚಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್

ಧುವೆಚಾ ಮುಕಾರ್’ಚ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್

ಆಚರ್ಯೆಂ ತರೀ ನೀಜ್. ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂ 17 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್, ಲಗ್ನಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ತೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಸೈರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಬಿಹಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್....

ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ನಾಚ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ; ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್!

ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ನಾಚ್’ಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ; ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲಿ ನವ್ರ್ಯಾಕ್!

ಉತ್ತರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಾಚ್ ಪದಾಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ನಾ. ಪುಣ್ ಹಿಂಚ್ ನಾಚ್ ಪದಾಂ ಕಾಜಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸಾ ಏಕ್ ಘಡಿತ್.ದಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಎನ್ಸಿಆರಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪದಾಂ ಆನಿ ನಾಚಾ ಸವೆಂ....

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಾಚಿ ಹತ್ಯಾ!?

ಕಾಮಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದಕ್ಷಿಣ್ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಇಂಜಿನಿಯರಾಕ್, ಲುಟ್ಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ ವಚೊನ್ ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ಖುನಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ 64 ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಎನ್. ಶಶಿ ಖುನ್ಯೆಕ್....

Copyrights © 2017 konkaninews All rights reserved.